Muitų teisė praktikams

ES institucijos ir jų funkcijos

2013-05-31
Rubrika: Įdomu, Muitų teisė praktikams Nr. 07, Gegužė 2013
Raktažodžiai: teisė ir muitinių darbo praktika,

ES muitų teisės aktų nuostatos yra išdėstytos dviejuose pagrindiniuose dokumentuose: Tarybos reglamente  (EEB) Nr. 2913/92 nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą ir Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 išdėstančiame jo įgyvendinimo nuostatas.  Taigi, tiek Taryba, tiek Komisija nustato darbo su muitine taisykles. Kokios yra šių ir kitų ES institucijų bendrosios funkcijos?

Europos Sąjunga yra unikalus darinys. Jos narės – suverenios valstybės, sujungusios savo suverenias galias kai kuriose esminėse valdymo srityse. Kaip ir bet kuri kita valdymo struktūra, ES turi įstatymų leidžiamuosius ir vykdomuosius organus bei nepriklausomą teismų sistemą.

 • ES sutartys apibrėžia institucijų galias

ES institucijų galios apibrėžtos steigimo sutartyse, dėl kurių susitarė ir kurias ratifikavo valstybės narės. Tose politikos srityse, kurios nėra aptartos sutartyse, ES šalys gali laisvai naudotis savo suvereniomis teisėmis.Svarbiausios sutartys yra Romos sutartis (1957 m.), kuria buvo įkurta Europos ekonominė bendrija (EEB), ir 1993 m. įsigaliojusi Mastrichto sutartis (Europos Sąjungos sutartis). Kitos sutartys: Suvestinis Europos aktas (1987 m.), kuriame numatyta sukurti Europos bendrąją rinką, Amsterdamo (1999 m.) ir Nicos (2003 m.) sutartys. Naujausia yra 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi Lisabonos sutartis, kuria iš dalies pakeistos kai kurios ankstesnės sutartys.

 • Institucijų trikampis

Atsakomybė už politikos formavimą ir sprendimų priėmimą tenka šioms institucijoms:

 • Europos Sąjungos Tarybai,
 • Europos Komisijai,
 • Europos Parlamentui.

Ketvirtoji institucija – Europos Vadovų Taryba nustato politikos kryptis ir prioritetus, bet neturi teisės aktų leidžiamosios galios.

 • Europos Sąjungos Taryba

Taryba – pagrindinis sprendimų priėmimo organas, todėl ji turi daugiausia galių iš visų trijų institucijų. Ji – ES valstybių narių balsas, o visų šalių ministrai susitinka po kelis kartus per mėnesį. Taryba turi įstatymų leidžiamąją galią, kuria ji dalijasi su Europos Parlamentu, ir vykdomąją galią, kuria ji dalijasi su Europos Komisija. Atitinkamų ministerijų ministrai susitinka aptarti išorės santykių, ekonomikos ir finansų reikalų, transporto, energetikos, žemės ūkio ir kitų konkrečių sričių politikos. Paprastai ji vadinama Ministrų Taryba arba tiesiog Taryba.

Daugelis sprendimų priimami balsų dauguma, tačiau labai svarbiems sprendimams mokesčių, prieglobsčio, imigracijos ir panašiems klausimais priimti reikia visų balsų.

 • Europos Komisija

Europos Komisija yra nepriklausoma nuo vyriausybių, ji atstovauja visos Europos Sąjungos interesams. Europos Komisija turi dvi pagrindines funkcijas – siūlyti ES politiką ir teisės aktus bei užtikrinti, kad būtų laikomasi ES sutarčių ir teisės aktų nuostatų. Kartais ji vadinama sutarčių sergėtoja.

Nauja Komisija skiriama kas penkerius metus, kad jos darbo trukmė būtų iš esmės tokia pati kaip ir Europos Parlamento. Komisijos narių (po vieną iš kiekvienos šalies) kandidatūras prieš patvirtinant tikrina Europos Parlamentas.

 • Europos Parlamentas

Europos Parlamentas, kaip ir kiti parlamentai per visą istoriją, turėjo kovoti už savo teisę atstovauti žmonėms. ES piliečiai pirmą kartą tiesiogiai jį išrinko 1979 m. Dabartiniame Parlamente, 2009 m. birželio mėn. išrinktame penkeriems metams, yra 736 nariai iš visų 27 ES šalių.

Pagrindinė Parlamento funkcija – priimti Europos Komisijos siūlomus teisės aktus. Parlamentas turi galią paleisti Europos Komisiją balsavimu dėl nepasitikėjimo.

 • Europos Vadovų Taryba

ES valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai bent keturis kartus per metus susirenka į Europos Vadovų Tarybą. Prireikus Europos Vadovų Tarybos pirmininkas šaukia papildomus susirinkimus. Šios tarybos susirinkimuose suteikiamas politinis impulsas ir nustatomi politikos prioritetai. Sprendimai paprastai priimami bendru sutarimu.

Pagal Lisabonos sutartį Europos Vadovų Tarybai suteiktas ES institucijos statusas ir numatyta, kad jai vadovauja renkamas pirmininkas.

 • ES Teisingumo Teismas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas užtikrina, kad ES teisė būtų vienodai aiškinama ir taikoma visose ES šalyse. Teismas taip pat gali spręsti tarp ES šalių, ES institucijų, įmonių ir asmenų kylančius teisinius ginčus. Teismą sudaro teisėjai iš visų ES šalių.

 • Kitos institucijos ir įstaigos

Be didžiųjų institucijų ketverto, yra dar šešios pagrindinės Europos Sąjungos įstaigos, atliekančios konkrečias užduotis:

 • Audito rūmai - tikrina, ar tinkamai leidžiamos iš Europos mokesčių mokėtojų surinktos ES biudžeto lėšos;
 • Europos centrinis bankas - atsakingas už euro valdymą ir ES pinigų politikos nustatymą;
 • Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas bei Regionų komitetas - patariamosios institucijos, atstovaujančios interesų grupėms ir vietos valdžios institucijoms;
 • Europos investicijų bankas - finansuoja skurdesniems ES regionams skirtus projektus ir padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
 • Europos ombudsmenas - nagrinėja piliečių, įmonių ir kitų įstaigų skundus dėl ES institucijų.