PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema

Print 2018-10-31
Rubrika: Įdomu, Muitų teisė praktikams Nr. 66, 2018 Spalis
Raktažodžiai: pažeidimai ir sankcijos,

Europos institucijos dirba kurdamos bendrą Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinę sistemą. 2018.09.19 paskelbta Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos. Apžvelkime, kokios sankcijos už muitų teisės pažeidimus šiuo metu yra numatomos kuriamame teisės akte.

Teisėkūros procese tebesančios Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos straipsnių pavyzdžiai:

9 straipsnis. Nebaudžiamosios teisės sankcijos už nedidelius muitų teisės pažeidimus

  1. Neskaitant reikalavimo sumokėti išvengtus muitus, valstybės narės užtikrina, kad už 3 straipsnyje nurodytus muitų teisės pažeidimus, kurie pagal 8a straipsnį laikomi nedideliais, būtų nustatytos veiksmingos, proporcingos, atgrasomos ir nebaudžiamosios teisės sankcijos, laikantis šių ribų: a) jeigu muitų teisės pažeidimas susijęs su išvengtais muitais, piniginė bauda iki 70 proc. išvengtų muitų sumos; b) jeigu muitų teisės pažeidimas nesusijęs su išvengtais muitais, piniginė bauda iki 7 500 EUR.
  2. Nustatydamos taikytinos sankcijos dydį, neviršijant šio straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų, valstybės narės užtikrina, kad būtų atsižvelgta į visas 8a straipsnyje išvardytas svarbias aplinkybes.

11 straipsnis. Nebaudžiamosios teisės sankcijos už sunkius muitų teisės pažeidimus

  1. Neskaitant reikalavimo sumokėti išvengtus muitus, valstybės narės užtikrina, kad už 5, 3 ir 6 straipsniuose nurodytus muitų teisės pažeidimus kurie pagal 8b straipsnį laikomi sunkiais, būtų nustatytos veiksmingos, proporcingos, atgrasomos ir nebaudžiamosios teisės sankcijos, laikantis šių ribų: a) jeigu muitų teisės pažeidimas susijęs su  išvengtais muitais, piniginė bauda nuo 70 proc. iki 140 proc. išvengtų muitų sumos; (aa) jeigu muitų teisės pažeidimas susijęs ne su išvengtais muitais, bet su prekių verte, piniginė bauda nuo 15 proc. iki 30 proc. prekių vertės; b) jeigu muitų teisės pažeidimas nesusijęs nei su išvengtais muitais, nei su prekių verte, piniginė bauda nuo 7 500 EUR iki 45 000 EUR.
  2. Nustatydamos taikytinos sankcijos dydį, neviršijant šio straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų, valstybės narės užtikrina, kad būtų atsižvelgta į visas 8a straipsnyje ir 8b straipsnio 1 dalyje išvardytas svarbias aplinkybes.

11a straipsnis. Kitos nebaudžiamosios teisės sankcijos už sunkius pažeidimus

  1. Be 11 straipsnyje išvardytų sankcijų, jei padaromas sunkus pažeidimas, vadovaujantis Kodeksu, valstybės narės gali taikyti toliau nurodytas nepinigines sankcijas: a) galutinis arba laikinas prekių konfiskavimas; b) suteikto leidimo galiojimo sustabdymas.
  2. Pagal Kodeksą valstybės narės nustato, kad sunkių arba pakartotinių muitų teisės aktų pažeidimų atveju būtų atšaukti sprendimai, kuriais suteikiamas įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo (AEO) statusas.