PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Prekių mėginių ėmimas muitinės iniciatyva prekės kodo nustatymui

Print 2018-05-30
Rubrika: Įdomu, Muitų teisė praktikams Nr. 62, 2018 Gegužė
Raktažodžiai: mėginiai, pavyzdžiai, prekės kodas (klasifikavimas),

Viena pagrindinių sąlygų teisingam muitinės mokesčių apskaičiavimui yra teisingas prekės kodas (tarifinis klasifikavimas). Todėl muitinė daug dėmesio skiria šiai sričiai. Apžvelkime vieną iš muitinės taikomų kontrolės priemonių - prekių mėginių ėmimą, atsakydami į verslui kylančius klausimus. Šį mėnesį pradėta taikyti nauja mėginių ėmimo taisyklių redakcija.

Teisinis reglamentavimas

2018.04.27 Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-333 pakeistos Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos 2010.04.29 įsakymu Nr. 1B-443 „Dėl Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstytos nauja redakcija.

Kokiais atvejais muitinė ima prekių mėginius tarifinio klasifikavimo tikslais?

Mėginiai imami įvairiais atvejais, pavyzdžiui:

  • muitinio įforminimo metu, kai muitininkui kyla abejonių dėl prekės kodo;
  • mobiliųjų grupių pareigūnų atliekamo patikrinimo metu;
  • patikrinimo po muitinio įforminimo metu;
  • kai mėginio reikia prašymo dėl Privalomosios tarifinės informacijos išdavimo nagrinėjimui.

Kaip deklarantui pranešama apie tai, kad muitinė muitinio įforminimo metu ims mėginį?

Muitinei nusprendus paimti mėginį, deklaraciją pateikęs deklarantas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu, kuriame nurodoma mėginio ėmimo laikas ir vieta. Deklarantas iki paskirto mėginio ėmimo laiko gali elektroniniu pranešimu pateikti prašymą pakeisti mėginio ėmimo laiką ar vietą.

Kas apmoka su prekių mėginio ėmimu susijusias išlaidas?

Muitinės pareigūnas prekių pateikimo vietoje gali paprašyti iškrauti ar perkrauti prekes, atidaryti tarą, pakviesti specialistus, padedančius paimti mėginį, ir teikti kitokią pagalbą. Išlaidas, patirtas imant mėginį (jeigu tokių yra) apmoka deklarantas. Už prekių mėginių tyrimą Muitinės laboratorijoje, kai mėginiai imami muitinės iniciatyva, mokėti nereikia.

Kokio dydžio mėginiai imami?

Įvertinęs prekių siuntos savitumus, muitinės pareigūnas pasirenka mėginio dydį (kiekį, svorį), mėginio ėmimo vietas, būdą ir priemones.

Taisyklėse yra nustatytos minimalios/ maksimalios ribos, pvz.: ne mažiau kaip 1 litras skystų naftos produktų; mažmeninei prekybai sufasuotų prekių mėginiui imama mažiausia gamyklinė prekių pakuotė, imama tiek pakuočių, kad tyrimams skirto mėginio masė būtų ne mažesnė kaip 100 gramų; nesufasuotų prekių mėginiui imama apie 100–500 gramų kietų prekių arba 100–500 mililitrų skysčių ir t.t.

Imami du vienodi mėginiai. Pirmasis mėginys naudojamas jį klasifikuojant (tiriant), antrasis saugomas teritorinės muitinės atsakingame struktūriniame padalinyje ir gali būti naudojamas pristatymo į teritorinę muitinę metu pažeidus ar praradus pirmąjį mėginį arba teismo sprendimu atliekant mėginio pakartotinį arba papildomą tyrimą.

Kiek laiko užtrunka mėginio tyrimai?

Paimti mėginiai kartu su prekių tarifiniam klasifikavimui būtinų dokumentų kopijomis per 5 d. d. pristatomi teritorinės muitinės atsakingam struktūriniam padaliniui.

Kai paimtas greitai gendančių prekių arba sulaikytų prekių mėginys, arba mėginys tarifinės kvotos prašymo atveju, mėginys teritorinės muitinės atsakingam struktūriniam padaliniui pristatomas per 1 d. d.

Teritorinės muitinės atsakingas struktūrinis padalinys suklasifikuoja mėginį per 30 d. d. nuo jo pristatymo į teritorinės muitinės atsakingą struktūrinį padalinį dienos. Terminas gali būti pratęstas iki 90 d. d., jeigu būtina papildoma informacija apie klasifikuojamas prekes ir (arba) mėginio klasifikavimui būtini laboratoriniai tyrimai. Laboratorinius tyrimus atlieka Muitinės laboratorija, plačiau laboratorijos veiklos klasifikuojant prekes tema skaitykite „Muitų teisė praktikams“ Nr. 54.

Ar prekės išleidžiamos pasirinktai procedūrai po mėginio paėmimo?

Prekės, kurių mėginiai paimti muitinio įforminimo metu, išleidžiamos pasirinktai muitinės procedūrai, jeigu nėra pagrindo įtarti, kad jos pagal mėginio tyrimo rezultatus gali būti priskirtos prie prekių, kurioms taikomi importo, eksporto arba tranzito draudimai ar apribojimai.

Prekės išleidžiamos, jeigu muitai ir mokesčiai, apskaičiuoti pagal toms prekėms taikytinus didžiausius muitų ir kitų mokesčių tarifus, sumokami arba pateikiama jų dydžio garantija. Tai neretai sukelia rūpesčių importuotojams, nes gali susidaryti didelės mokėtinos / garantuojamos sumos.

Ar mėginiai grąžinami įmonei?

Deklarantas informuoja muitinę apie pageidavimą (nepageidavimą), kad mėginys būtų grąžintas, mėginio ėmimo protokolo (priedas prie Taisyklių) langelyje „Deklarantas pageidauja, kad mėginys būtų grąžintas“ pažymėdamas „Taip“ arba „Ne“. Pažymėjus „Taip“ mėginiai grąžinami.

Negrąžinti mėginiai saugomi 2 metus nuo Muitinės laboratorijos Tyrimo protokolo išdavimo arba Prekės klasifikavimo akto įforminimo, jeigu deklaranto deklaruotas prekių nomenklatūros kodas buvo pakeistas. Jei deklaruotas prekių nomenklatūros kodas nesikeitė, mėginiai saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

Ar prekės mėginys dėl kodo nustatymo gali būti imamas importuotojo/eksportuotojo iniciatyva?

Mėginiai gali būti imami deklaranto iniciatyva, kuris šiuo tikslu kreipiasi į teritorinę muitinę dėl mėginio ėmimo (apie pasekmes, kai mėginiai paimami neinformavus muitinės, skaitykite „Muitų teisė praktikams“ Nr. 49).

Tokiu atveju vadovaujamasi kitu teisės aktu - Leidimo prekių turėtojui patikrinti muitinės prižiūrimas prekes ir (arba) imti jų pavyzdžius (mėginius) suteikimo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016.06.20 įsakymu Nr. 1B-525.