LR teisinės aktualijos: gruodis 2020

2020-12-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 91, 2020 gruodis

Muitų teisė praktikams

2020.11.29-12.28 pakeitimai: Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo muitinėje taisyklės; Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės; Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo; Dėl Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo; Muitinės veiklos tęstinumo taisyklės, taikomos neveikiant muitinės arba asmens elektroninėms sistemoms; ir daugiau.

Valstybinė mokesčių inspekcija ir Muitinės departamentas

2020.12.29 įsakymu Nr. Nr. VA-90/1B-1054 pakeistas 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai padengti ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos“ ir išdėstytas nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja 2020.12.30.

Muitinės departamentas

2020.12.28 įsakymu 1B-1052 patvirtintos Leidimų naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją suteikimo taisyklės. Taisyklės reglamentuoja leidimų naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją, kuria prekėms įforminama Sąjungos arba bendroji tranzito procedūra, suteikimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, pripažinimo negaliojančiais ir atšaukimo tvarką. Laikantis Taisyklių nustatytų sąlygų ir reikalavimų leidimai suteikiami oro linijų bendrovėms ir laivybos bendrovėms, kurių pagrindiniai muitinei reikalingi apskaitos registrai yra laikomi arba prieinami Lietuvos Respublikoje ir bent dalis tranzito procedūrų naudojantis šiais leidimais bus įforminamos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įsakymas įsigalioja 2020.12.29.

2020.12.17 įsakymu 1B-1026 pripažintas netekusiu galios 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1B-438 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ su visais jo pakeitimais. Įsakymas įsigalioja 2020.12.18.

2020.12.17 įsakymu 1B-1027 pripažintas netekusiu galios 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1B-440 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-391 „Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ su visais jo pakeitimais (pranešimas buvo pildomas tais atvejais, kai asmeniui pateikus žodinę muitinės deklaraciją atsirasdavo mokestinė prievolė). Įsakymas įsigalioja 2020.12.18.

2020.12.17 įsakymu 1B-1029 patvirtintos Muitinės veiklos tęstinumo taisyklės, taikomos neveikiant muitinės arba asmens elektroninėms sistemoms. Pripažintas netekusiu galios 2017 m. liepos 4 d įsakymas Nr. 1B-568 „Dėl Muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai ir (arba) Nacionalinei tranzito kontrolės sistemai arba asmens taikomajai programinei ir (arba) aparatinei įrangai bei infrastruktūrai, patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2020.12.18.

2020.12.16 įsakymu 1B-1020 pakeistas 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1B-849 „Dėl Privalomosios tarifinės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigalios 2020.01.04. Keletas pakeitimų: 

  • „10. Ekonominės veiklos vykdytojai ir jų atstovai, pageidaujantys gauti prieigą prie ES verslininkų portalo, registruojami Bendro naudotojų valdymo portalo (BAP) priemonėmis adresu https://bap.lrmuitine.lt kaip atitinkamos paslaugos gavėjai.“;
  • „11. Prieigos prie Bendro naudotojų valdymo portalo (BAP) ekonominės veiklos vykdytojams bei jų atstovams suteikimo sąlygas bei naudojimosi šiuo portalu tvarką nustato Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“.“

2020.12.11 įsakymu 1B-1008 pakeistas 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1B‑837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. Įsakymas įsigalioja 2021.01.01.

2020.12.09 įsakymu 1B-1000 pakeistos Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės, patvirtintos 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigalios 2021.02.01. Keletas pakeitimų:

  • „15. Teikiamas garantijos dokumentas turi atitikti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1B-727 „Dėl garantijos dokumentų formų patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu patvirtintą arba Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 32-01 priede nustatytą formą. Kai garantijos dokumentas teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančioms muitinės įstaigoms, garantijos dokumentą pasirašantis asmuo prieš savo parašą neprivalo ranka įrašyti garantijos sumos žodžiais, jeigu prie garantijos dokumentą pasirašiusio asmens parašo uždėtas garanto antspaudas.“
  • „30.2. Teikiamas garantijos dokumentas turi atitikti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1B-727 „Dėl garantijos dokumentų formų patvirtinimo“ 1.2 papunkčiu patvirtintą arba Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 32-02 priede nustatytą formą.“

2020.12.03 įsakymu 1B-984 pakeistos Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo muitinėje taisyklės, patvirtintos 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1B-886 „Dėl Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2020.12.04. Vienas pakeitimų:

  • „3. Lentelėje „Procedūrai užbaigti pateikti perdirbtieji produktai arba nepakeisto pavidalo prekės“ įrašomi duomenys apie procedūrai užbaigti pateiktus perdirbtuosius produktus, gautus atlikus šios formos dalyje „Bendrieji duomenys“ nurodytame leidime aprašytas perdirbimo operacijas su laikinai įvežtomis perdirbti prekėmis, aprašytomis lentelėje „Prekės, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra“, arba šias prekes nepakeistu pavidalu, taip pat minėtų laikinai įvežtų perdirbti prekių kiekius perdirbtuose produktuose, mokėtiną importo muito ir kitų mokesčių sumą, jeigu atsirastų importo muitų ir kitų Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių mokestinė prievolė. Lentelė pildoma nuosekliai pateikiant duomenis apie visas laikinai įvežtas perdirbti prekes, įrašytas lentelėje „Prekės, kurioms įforminta laikinojo įvežimo perdirbti procedūra“.

2020.12.03 įsakymu 1B-981 pakeistas 2019 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 1B-385 „Dėl Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo ir muitinės nustatytų ir muitinei priimtinų prekių pateikimo vietų nustatymo“. Įsakymas įsigalioja 2020.12.04. Keletas pakeitimų:

  • „2.4. gavus pranešimą apie įvykusį incidentą taikant Sąjungos tranzito procedūrą, muitinis tikrinimas gali būti atliekamas kitose nei šio įsakymo 2.1 ar 2.3 papunkčiais nurodytose su muitine suderintose vietose. Šios vietos muitinio tikrinimo laikotarpiu laikomos muitinei priimtinomis vietomis. Šiuo atveju sutikimą atlikti muitinį tikrinimą duoda muitinės posto, į kurį kreiptasi dėl įvykusio incidento, viršininkas arba jo pavaduotojas, o jų nesant – pamainos viršininkas“.
  • „7. Įvertinusi dokumentus (informaciją), Komisija pateikia išvadą teritorinės muitinės direktoriui, kuris ne vėliau kaip per 2 darbo dienas priima sprendimą išduoti (neišduoti) Leidimą (sutikimą) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje (toliau – Leidimas (sutikimas) (2 priedas). Leidimai (sutikimai) pildomi vadovaujantis Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje pildymo paaiškinimais (3 priedas).“