PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga: rugpjūtis 2020

Print 2020-08-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 87, 2020 rugpjūtis

2020.07.28 - 08.27 pakeitimai susiję su: muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimu per mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos paslaugų portalą; transporto priemonių muitine verte; muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis; prekių deklaravimo žodžiu taisyklėmis; augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio patikrinimo, fitosanitarinės stebėsenos ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarka.

Muitinės departamentas

2020.08.13 įsakymu Nr. 1B-649 patvirtintos Užklausų ir prašymų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo ir muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimo per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos paslaugų portalą taisyklės, kurios reglamentuoja užklausų mokesčių duomenims ir prašymų administracinėms paslaugoms, susijusioms su muitinės administruojamais mokesčiais, gauti teikimo ir muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimo per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos (toliau – MAKIS) paslaugų portalą tvarką. Pripažintas netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1B-566 „Dėl Užklausų ir prašymų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo elektroniniu būdu taisyklių ir Duomenų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo elektroniniu būdu pavyzdinės sutarties patvirtinimo“. Įsakymas įsigalioja 2020.09.01.

2020.08.03 įsakymu Nr. 1B-649 leista taikyti nustatant transporto priemonių muitinę vertę ir muitinio įvertinimo kontrolės tikslams VŠĮ „Emprekis“ 2020 m. rugpjūčio mėnesį žinyne „Autotransporto kainos Lietuvoje“ nurodytas kainas.

2020.07.30 įsakymu Nr. 1B-596 pakeistos Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir 1 priedas išdėstytas nauja redakcija. Priede pateiktas Muitinės elektroninių paslaugų ir joms taikomų veiklos profilių sąrašas:

  • Intrastato ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas
  • Prašymų išduoti muitinės leidimus, įtrauktus į Muitinės sprendimų sistemą, teikimas, prašymų ir leidimų valdymas
  • Prašymų priimti Privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sprendimus teikimas ir su PTI sprendimais susijusių duomenų valdymas
  • Prašymų išduoti AEO muitinės leidimus, teikimas, prašymų ir leidimų valdymas
  • SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms duomenų valdymas
  • Užklausų ir prašymų, susijusių su LR muitinės administruojamais mokesčiais, teikimas ir mokesčių sumokėjimas
  • Tranzito e-paslaugos

Įsakymas įsigalioja 2020.07.31, 2.1 papunktis įsigalioja 2020.09.01, 2.2 papunktis įsigalioja 2020.09.29.

2020.07.30 įsakymu Nr. 1B-600 pakeistos Prekių deklaravimo žodžiu taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“. Keletas pakeitimų:

  • Papildyta 2.41 papunkčiu: „2.41. Žodinę laikinojo įvežimo muitinės deklaraciją papildantis dokumentas – tai Reglamento (ES) 2015/2446 71-01 priede nustatytos formos dokumentas, kuriame nurodomi duomenys apie laikinojo įvežimo procedūrai žodžiu deklaruojamas prekes.“
  • Pakeistas 3 punktas ir išdėstytas taip: „3. Žodžiu gali būti deklaruojamos prekės, nurodytos Reglamento (ES) 2015/2446 135-137 straipsniuose (asmeniniai daiktai, nekomercinio pobūdžio prekės, įskaitant gyvūnų augintinius, vežamus nekomerciniais tikslais pagal 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003, reikalavimus, keleivių asmeniniame bagaže vežamos komercinio pobūdžio prekės, jei jų vertė neviršija 1000 Eur, o jų neto masė neviršija 1000 kg ir kt.).“

Įsakymas įsigalioja 2020.07.31.

Žemės ūkio ministerija

2020.08.13 įsakymu Nr. 3D-564 patvirtintas Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio patikrinimo, fitosanitarinės stebėsenos ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos aprašas. Įsakymas įsigalioja 2020.10.01.