PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2020.04.29 - 05.28

Print 2020-05-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 84, 2020 Gegužė

INF informaciniai lapai perkeliami į elektroninę erdvę; keičiamas muitinės įstaigų klasifikatorius; keičiamas įsakymas „Dėl Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarkos“.

MUITINĖS DEPARTAMENTAS

2020.05.28 įsakymas Nr. 1B-389 Dėl kai kurių Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios. Neteko galios 2005-04-14 įsakymas Nr. 1B-280 „Dėl Informacinio lapo INF 2 „Laikinasis išvežimas perdirbti. Gabenimas trikampiu“, naudojamo laikinai išvežant prekes perdirbti, pildymo, muitinio įforminimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais; 2007-06-11 įsakymas Nr. 1B-411 „Dėl Informacinio lapo INF 1 „Laikinasis įvežimas perdirbti“, naudojamo laikinai įvežant prekes perdirbti, pildymo, muitinio įforminimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Nustatyta, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įforminti popieriuje surašyti informaciniai lapai INF 1 „Laikinasis įvežimas perdirbti“, INF 2 „Laikinasis išvežimas perdirbti. Gabenimas trikampiu“, INF 5 „Laikinasis įvežimas perdirbti. Gabenimas trikampiu (EX/IM)“ ir INF 9 „Laikinasis įvežimas perdirbti. Gabenimas trikampiu (IM/EX)“ įforminami ir naudojami informacinių lapų priėmimo metu galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka. Įsakymas įsigaliojo 2020.05.03.

2020.05.20 įsakymu Nr. 1B-369 pakeistas 2009 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“; pakeistas Muitinės įstaigų klasifikatorius ir išdėstytas nauja redakcija; pripažintas netekusiu galios 2009 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 1B-359 „Dėl Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Įsakymas įsigalios 2020.06.01.

2020.04.30 priimtas įsakymas Nr. 1B-321 dėl 2020.04.09 įsakymo Nr. 1B-271 „Dėl Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarkos“ pakeitimo. Pakeistas Medicininės paskirties prekių, būtinų kovai su COVID-19 pandemija, sąrašas ir išdėstytas nauja redakcija. Kiti pakeitimai (pateikiame ne visus): 

  • „Pareiškėjams, teikiantiems prašymus priimti muitinės sprendimus, rekomenduojama kartu su jais nuotoliniu būdu pateikti muitinei kuo išsamesnę informaciją, reikalingą prašymams nagrinėti, kad nustatytų sprendimo priėmimo reikalavimų įvykdymą būtų įmanoma įvertinti išnagrinėjus pateiktą informaciją, neatliekant patikrinimų asmens patalpose ar teritorijoje;“.
  • „1.8. jeigu dėl su COVID-19 pandemija susijusių priežasčių laikinai saugomoms prekėms per SMK 149 straipsnyje nustatytą dienų terminą neįforminama muitinės procedūra ar reeksportas, SMK 147 straipsnio 4 dalyje nurodytos priemonės taikomos tik įvertinus kiekvienos tokios situacijos aplinkybes ir gali būti priimamas sprendimas atsisakyti išieškoti skolą muitinei vadovaujantis SMK 120 straipsniu ar sureguliuoti susidariusią situaciją vadovaujantis SMK 124 straipsnio 1 dalies h arba k punktu, su sąlyga, kad pasibaigus nurodytam 90 dienų terminui prekėms buvo įforminta muitinės procedūra ar reeksportas;“.
  • „1.101. išvykimo muitinės įstaiga, vadovaudamasi SMK įgyvendinimo akto 302 straipsnio 1 dalimi, gali, kai tai priimtina, užuot plombavusi prekes naudoti kitas jų identifikavimo priemones arba pasikliauti prekių aprašymu, pateiktu tranzito deklaracijoje ar ją papildančiuose dokumentuose, jeigu tas aprašymas pakankamai tikslus, kad būtų įmanoma lengvai identifikuoti prekes, ir jame nurodytas prekių pobūdis, kiekis ir kiti ypatingi požymiai;“.
  • „1.111. paskirties muitinės įstaiga, kuriai pateiktos prekės, atvežtos taikant Sąjungos tranzito procedūrą, neturėdama galimybių pranešti išvykimo muitinės įstaigai apie atlikto muitinio tikrinimo rezultatus per SMK įgyvendinimo akto 309 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų dienų terminą, išsiunčia atitinkamą elektroninį pranešimą ne vėliau kaip šeštą dieną po prekių pateikimo;“.
  • „1.17. taikant Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1B-288, 29 punktą, jame nustatyto 6 mėnesių termino skaičiavimas esant ekstremaliajai situacijai sustabdomas.“.