PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2020.03.29 - 2020.04.28

Print 2020-04-30
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 83, 2020 Balandis

Priimti: Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarka; Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, taisyklės. Pakeisti: TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto nuostatai; reikalavimai asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą; Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programa; Prekių, deklaruotų muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklės; Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės; Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklės.

Muitinės departamentas

2020.04.23 įsigaliojo įsakymas 1B-299, kuriuo pakeisti TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto nuostatai, patvirtinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1B-593 „Dėl TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo nuostatų patvirtinimo“. Pripažintas netekusiu galios 4.4. papunktis. 

Pakeistas 28 punktas ir išdėstytas taip: „28. Asociacijai „LINAVA“ priėmus sprendimą negarantuoti už asmenį, turintį TIR procedūros vykdytojo leidimą, Komitetui pateikiama dokumento (įsakymo, sprendimo ir pan.) patvirtinta kopija ar nuorašas ir nurodomi argumentuoti motyvai.“

Pakeistas 36 punktą ir išdėstytas taip: „36. Asociacija „LINAVA“ raštu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis teikia Komitetui duomenis apie asmens, turinčio TIR procedūros vykdytojo leidimą, pavadinimo, buveinės adreso, teisinio statuso, vadovo bei duomenų, nurodytų Reikalavimų 8 punkte bei 12.3. papunktyje pasikeitimus, ir 11 punkte nurodytas asmens išperkamosios nuomos teise turimas transporto priemones, nurodant jų valstybinį numerį ir jų savininko arba valdytojo duomenis.“

2020.04.25 įsigaliojo įsakymas 1B-298, kuriuo pakeisti reikalavimai asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, patvirtinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1B-68 „Dėl Reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, patvirtinimo“. 

Pakeistas 4 punktas ir išdėstytas taip: „4. Asmenys, norintys gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, pateikia garantuojančiajai asociacijai arba TIR procedūros komitetui prašymą ir dokumentus (jų kopijas), nurodytus Reikalavimų 12 punkte.“ 

Pakeistas 6 punktas ir išdėstytas taip: „6. Garantuojančioji asociacija turi įsipareigoti Lietuvos Respublikos muitinei, kad ji garantuos už numatomą priimti į TIR sistemą asmenį, ir, asmeniui gavus TIR procedūros vykdytojo leidimą, pateikti TIR komitetui rašytinį įsipareigojimą, kuris saugomas asmens byloje.“ 

2020.04.22 priimtas įsakymas 1B-295, kuriuo pakeičiama Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programa, patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1B-228 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos patvirtinimo“. Įsakymo 2 priedo 5 punkte nurodoma, kad bus atliekama krovininių automobilių vairuotojų, vykstančių per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, anoniminė apklausa, siekiant nustatyti korupcijos paplitimo lygį bei jo pokyčius Lietuvos Respublikos muitinėje. Apibendrinta apklausos informacija bus pateikta MD generaliniam direktoriui ir paskelbta viešai išorinėje Lietuvos Respublikos muitinės svetainėje. Įsakymas įsigaliojo 2020.04.24.

2020.04.23 įsigaliojo įsakymas 1B-290, kuriuo pakeičiamos Prekių, deklaruotų muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1B-158 „Dėl prekių, deklaruotų muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklių patvirtinimo“. 

Vienas iš pakeitimų. Pakeistas 5 punktas ir išdėstytas taip: „5. Jeigu po muitinės deklaracijos priėmimo muitinėje iš MDAS gaunamas „Pranešimas apie sprendimą tikrinti importuojamas prekes“ (IEI60LT) arba „Pranešimas apie sprendimą tikrinti eksportuojamas prekes“ (IE560LT), deklarantas, pateikęs prekes prekių pateikimo vietoje, privalo šias prekes pristatyti į muitinės nurodytą muitinio tikrinimo vietą muitinės posto darbo metu arba, jeigu deklarantas pageidauja, kad prekės būtų patikrintos prekių pateikimo vietoje nustatytu arba nenustatytu muitinės posto darbo laiku, pateikti Taisyklių 7 punkte nurodytą prašymą.

Jei reikia tikrinti įgaliotojo siuntėjo arba įgaliotojo gavėjo statusą turinčių asmenų MDAS priemonėmis deklaruojamas prekes, muitinė šias prekes tikrina prekių pateikimo vietoje be deklaranto prašymo.“

2020.04.16 priimtas įsakymas 1B-279, kuriuo pakeičiamos Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1B-273 „Dėl mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“. Įsakymo 69 straipsnis numato, kad garantijos muitinės įstaigai gali būti teikiamas popieriuje arba elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašant pdf arba adoc formatu sudarytus dokumentus. Įsakymo 70 punkte nurodyta, kad teikiamas garantijos dokumentas turi atitikti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 1B-214 „Dėl garantijos dokumentų formų patvirtinimo“ 1.3 papunkčiu patvirtintą arba Reglamento (ES) Nr. 2015/2447 32-03 priede nustatytą formą. Kai garantijos dokumentas teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančioms muitinės įstaigoms, garantijos dokumentą pasirašantis asmuo prieš savo parašą neprivalo ranka įrašyti garantijos sumos žodžiais, jeigu prie garantijos dokumentą pasirašiusio asmens parašo uždėtas garanto antspaudas arba garantijos dokumentas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Įsakymas įsigaliojo 2020.04.17.

2020.04.11 įsigaliojo įsakymas 1B-271, kuriuo patvirtinama Muitinės įgyvendinamų teisės aktų taikymo, esant ekstremaliajai situacijai, tvarka. Tvarka reguliuojamos įvairios sritys, pavyzdžiui:

„1.7. nukrypstant nuo SMK deleguotojo akto 124a straipsnio, tais atvejais, kai nėra galimybių laiku pateikti muitinei T2L arba T2LF dokumento, įrodančio prekių turimą Sąjungos prekių muitinį statusą, priimamos šių dokumentų kopijos, jei suinteresuotas asmuo, padarydamas atitinkamą įrašą dokumento kopijoje, įsipareigoja pateikti dokumento originalą vėliau, kai turės tokią galimybę;

1.8. jeigu dėl su COVID-19 pandemija susijusių priežasčių laikinai saugomoms prekėms per SMK 149 straipsnyje nustatytą 90 dienų terminą neįforminama muitinės procedūra ar reeksportas, įvertinus kiekvienos tokios situacijos aplinkybes, gali būti priimamas sprendimas atsisakyti išieškoti skolą muitinei vadovaujantis SMK 120 straipsniu ar sureguliuoti susidariusią situaciją vadovaujantis SMK 124 straipsnio 1 dalies h punktu;

1.9. leidimo pateikti bendrąją garantiją, įskaitant galimą jos dydžio sumažinimą arba atleidimą nuo pareigos ją pateikti, turėtojui paprašius perskaičiuoti referencinį dydį pagal SMK įgyvendinimo akto 155 straipsnio 5 dalį atsižvelgiama į numatomą prekių apyvartos sumažėjimą dėl COVID-19 pandemijos poveikio, o SMK įgyvendinimo akto 157 straipsnio 3 dalyje numatyta referencinio dydžio stebėsena neatliekama;

1.16. vietoj lengvatinės prekių kilmės sertifikatų originalų priimamos jų popieriuje surašytos arba elektroninės (pvz., prieinamos naudojantis prieiga prie informacinių sistemų arba skenuotos) pasirašytų ir kompetentingų institucijų antspaudais pažymėtų originalų kopijos, taip pat įgaliotų kompetentingų institucijų atstovų elektroniniu parašu patvirtintos kopijos, jeigu muitinė turi galimybes patikrinti tokio parašo tikrumą.“

Šiuo įsakymu taip pat patvirtintas Medicininės paskirties prekių, būtinų kovai su COVID-19 pandemija, sąrašas

2020.04.08 priimtas įsakymas Nr. 1B-268, kuriuo pakeičiamos Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 “Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“. Paslaugų gavėjams, iki 2020 m. birželio 1 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių 1 priedo 5 punkte nurodytas paslaugas. Tai yra paslaugos, susijusios su SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms duomenų valdymu. Įsakymas įsigalios 2020.06.01.

2020.04.07 priimtas įsakymas Nr. 1B-263, kuriuo patvirtinamos Importo muitų ir pridėtinės vertės mokesčio netaikymo, esant ekstremaliajai situacijai, taisyklės. Įsakymo priedais patvirtinami dokumentai – „Patvirtinimas prekes naudoti nustatytais tikslais“ ir „Prekių, importuotų ekstremalioje situacijoje netaikant importo muitų ir PVM, sąrašas“. Įsakymas įsigaliojo 2020.04.10.