PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2020.02.29 - 2020.03.28

Print 2020-03-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 82, 2020 Kovas

Priimti: Nutarimas dėl importo muitų taikymo sustabdymo, esant ekstremaliajai situacijai; Dėl privalomosios kilmės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo; Prekių, deklaruotų Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklės. Pakeisti: Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės. Neteko galios: Dėl Leidimų atlikti prekių muitinį tikrinimą muitinės posto darbo (nedarbo) laiku asmens pageidaujamoje vietoje išdavimo taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2020.03.25 priimtas nutarimas Nr. 269 dėl importo muitų taikymo sustabdymo, esant ekstremaliajai situacijai. Nutarimo tekstas:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 5 straipsniu, 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą, 76 straipsniu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Laikinai, iki bus priimtas Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 76 straipsnyje nurodytas Europos Komisijos sprendimas, sustabdyti importo muitų taikymą prekėms, įvežamoms Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 74 straipsnyje nurodytais tikslais ir sąlygomis.

2. Nereikalauti garantijos, kuria užtikrinamas muitų sumokėjimas, išleidžiant į laisvą apyvartą šio nutarimo 1 punkte nurodytas prekes, iki bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

3. Šis nutarimas taip pat taikomas šio nutarimo 1 punkte nurodytoms prekėms, kurios buvo išleistos į laisvą apyvartą po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“. 

Nutarimas įsigaliojo 2020.03.27.

Muitinės departamentas

2020.03.24 priimtas įsakymas Nr. 1B-216, kuriuo pakeičiamos Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1B-431 „Dėl Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Kai kurie naujai išdėstyti/ nauji punktai:

„5. Importuojamų vaisių ir daržovių, nurodytų 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/674, XVI priede, muitinė vertė gali būti nustatoma pagal Europos Komisijos nustatytas standartines importo vertes.“

„6. Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinė vertė nustatoma ir šiai vertei nustatyti naudojami muitinio įvertinimo metodai taikomi vadovaujantis Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo.“

„46. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinio įvertinimo skyrius vieną kartą per ketvirtį atrenka muitinės deklaracijas, kurių įforminimo metu buvo PREMI IS sutrikimų, ir persiunčia į teritorinę muitinę, kurioje jos buvo įformintos, deklaruotų prekių muitinės vertės patikrinimui.“

Įsakymas įsigalioja 2020.03.27.

2020.03.02 paskelbtas priimtas įsakymas Nr. 1B-154 Dėl privalomosios kilmės informacijos sprendimų priėmimo taisyklių patvirtinimo. Privalomosios kilmės informacijos sprendimų priėmimo taisyklės nustato prašymo priimti Privalomosios kilmės informacijos sprendimą pildymo, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką ir Privalomosios kilmės informacijos sprendimo priėmimo, įforminimo ir registravimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarką. Įsakymas įsigaliojo 2020.03.09.

2020.03.02 paskelbtas įsakymas Nr. B-158, kuriuo patvirtintos Prekių, deklaruotų Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje, tikrinimo ne muitinės patalpose nustatytu (nenustatytu) muitinės posto darbo laiku organizavimo taisyklės. Pripažintas netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 1B-180 „Dėl Leidimų atlikti prekių muitinį tikrinimą muitinės posto darbo (nedarbo) laiku asmens pageidaujamoje vietoje išdavimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Įsakymas įsigaliojo 2020.03.03.