PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.11.01-2019.11.30

Print 2019-11-30
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 78, 2019 Lapkritis

Priimti: Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo; Dėl Pilies/ Molo/ Malkų pasienio kontrolės punkto darbo nuostatų ir Pilies/ Molo/ Malkų pasienio kontrolės punkto teritorijos schemos patvirtinimo; Dėl TIR procedūros, atliekamos naudojantis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, taikymo taisyklių ir pavyzdinės TIR įgaliotojo siuntėjo ir muitinės bendradarbiavimo sutarties patvirtinimo; Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo.

Keičiami: Dėl importuotų ir tiekiamų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo; Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo; Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo; Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo; Dėl Registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo taisyklių patvirtinimo; Dėl Prekių, kurioms taikomos muitinės priežiūros priemonės, mėginių ėmimo kitos tikrinimą atliekančios institucijos arba kompetentingo asmens prašymu taisyklių patvirtinimo; Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo; Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo; Dėl Prekių iškrovimo, laikinojo saugojimo ir gabenimo naudojant valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krovinių ir prekių informacinę sistemą (KIPIS) tvarkos aprašo patvirtinimo.

Neteko galios: Dėl Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių ir Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas (UPS-01) ir Įvežimas (UPS-02) formų patvirtinimo.

Kolegialių institucijų įsakymai

2019.11.26 įsakymu Nr. 1B-1110/VA-88 pakeistas Muitinės departamento 2004.04.29 įsakymas Nr. 1B-439/VA-71 „Dėl importuotų ir tiekiamų į kitą Europos Sąjungos valstybę narę prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. Taisyklės reglamentuoja prekių, importuotų į Lietuvos Respublikos teritoriją, neapmokestinimą importo PVM, kai minėtos prekės tiekiamos į kitą ES valstybę narę. Taisyklės parengtos vadovaujantis PVM įstatymo 35 str. nuostatomis. Įsakymas įsigalios 2020.01.01.

2019.11.21 įsakymu Nr. DĮ-247/1B-1078 Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo patvirtinti: Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės; Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01(mėnesinės) statistinis formuliaras; Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinis formuliaras. Pripažintas netekusiu galios 2014.10.30 įsakymas Nr. DĮ-251/1B-779 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių ir Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas (UPS-01) ir Įvežimas (UPS-02) formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Įsakymas galioja nuo 2019.11.25.

2019.11.08 įsakymais Nr. 4-508/1B-1028, Nr. 4-506/1B-1026 ir Nr. Nr. 4-509/1B-1029 Dėl Pilies/ Molo/ Malkų pasienio kontrolės punkto darbo nuostatų ir Pilies/ Molo/ Malkų pasienio kontrolės punkto teritorijos schemos patvirtinimo patvirtinti: pasienio kontrolės punkto darbo nuostatai; pasienio kontrolės punkto teritorijos schema. Įsakymai įsigalios 2020.01.01.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2019.11.25 įsakymu Nr. 1B-1106 pakeistas 2017.05.31 įsakymas Nr. 1B-440 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-391 „Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktas išdėstytas taip: „2. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.“. Primename, kad Pranešimas pildomas tais atvejais, kai asmeniui pateikus žodinę muitinės deklaraciją atsiranda mokestinė prievolė. Pranešimas skirtas informuoti mokesčių mokėtoją apie jam priklausančius mokėti mokesčius. 

2019.11.25 įsakymu Nr. 1B-1107 pakeistas 2017.05.31 įsakymas Nr. 1B-438 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktas išdėstytas taip: „2. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.“.

2019.11.21 įsakymu Nr. 1B-1079 pakeistos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos 2016.03.30 įsakymu Nr. 1B-223 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“. Keletas pakeitimų: „PVM mokėtojo arba tarpininko elektroniniu būdu pateiktos Ataskaitos turi tokią pat teisinę galią kaip ir popierinės Ataskaitos“; „PVM mokėtojas arba tarpininkas, pageidaujantis teikti Ataskaitas elektroniniu būdu, privalo užsiregistruoti muitinės elektroninių paslaugų gavėju Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių nustatyta tvarka“. Įsakymas galioja nuo 2019.11.25.

2019.11.19 įsakymu Nr. 1B-1064 pakeistas 2016.12.20 įsakymas Nr. 1B-1050 „Dėl Registruotojo eksportuotojo statuso suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Keletas pakeitimų: „Muitinės departamento atsakingas darbuotojas patikrina, ar visi pateikto Prašymo privalomi pildyti langeliai yra tinkamai užpildyti. Nustačius, kad Prašyme trūksta informacijos arba privalomi pildyti langeliai nėra užpildyti, pareiškėjui raštu arba elektroniniu paštu pasiūloma per nustatytą laikotarpį patikslinti Prašymą. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laikotarpį nepatikslina prašymo ar nepateikia prašomos informacijos, Prašymas suteikti registruotojo eksportuotojo statusą laikomas nepriimtu ir toliau nenagrinėjamas, apie tai pareiškėjas informuojamas raštu arba elektroniniu paštu, nurodant Prašymo nepriėmimo priežastis.“; „Vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/2447 80 straipsnio nuostatomis Muitinės departamento atsakingas darbuotojas nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas informaciją apie registruotojo eksportuotojo registracijos duomenų pasikeitimus, registracijos panaikinimą arba registracijos panaikinimo atšaukimą įveda į REX sistemą.“ Įsakymas galioja nuo 2019.11.22.

2019.11.19 įsakymu Nr. 1B-1063 pakeistos Prekių, kurioms taikomos muitinės priežiūros priemonės, mėginių ėmimo kitos tikrinimą atliekančios institucijos arba kompetentingo asmens prašymu taisyklės, patvirtintos 2013.12.19 įsakymu Nr. 1B-883 „Dėl Prekių, kurioms taikomos muitinės priežiūros priemonės, mėginių ėmimo kitos tikrinimą atliekančios institucijos arba kompetentingo asmens prašymu taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstytos nauja redakcija. Įsakymas galioja nuo 2019.11.22.

2019.11.12 įsakymu Nr. 1B-1039 pakeistos Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės, patvirtintos 2016.04.14 įsakymu Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“. Keletas pakeitimų: „Prašymas grąžinti piniginį užstatą pateikiamas teritorinei muitinei, kuriai, vadovaujantis Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1B-374 „Dėl Mokestinių nepriemokų ir mokesčių bei su jais susijusių sumų permokų administravimo organizavimo Lietuvos Respublikos muitinėje taisyklių“, paskirta mokėtojo priežiūra. Piniginis užstatas grąžinamas mokėjimo pavedimu į mokėtojo prašyme nurodytą sąskaitą eurais.“; „Mokėtojas apie priimtą muitinės sprendimą, tokio sprendimo priežastis informuojamas raštu, kai mokėtojo prašymas grąžinti piniginį užstatą nepatenkinamas (patenkinamas iš dalies) arba piniginiu užstatu atlygintos mokėtojo mokestinės nepriemokos, atsiradusios dėl neįvykdytų kitų jo mokestinių prievolių.“ Įsakymas įsigalios 2020.01.01.

2019.11.08 įsakymu Nr. 1B-1033 pakeistos Prekių deklaravimo žodžiu taisyklės, patvirtintos 2017.12.22 įsakymu Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“. Vienas pakeitimų: „Žodžiu gali būti deklaruojamos fizinių asmenų prekės, nurodytos Reglamento (ES) 2015/2446 135-137 straipsniuose (asmeniniai daiktai, nekomercinio pobūdžio prekės (įskaitant gyvūnų augintinius, vežamus nekomerciniais tikslais pagal 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1) reikalavimus), keleivių asmeniniame bagaže vežamas komercinio pobūdžio prekes, jei jų vertė neviršija 1000 Eur, o jų neto masė neviršija 1000 kg ir kt.).“ Įsakymas galioja nuo 2019.11.12.

Muitinės departamento įsakymai, priimti spalio pabaigoje (nenurodyti spalio mėn. leidinio numeryje)

2019.11.07 įsigaliojo 2019.10.31 įsakymas Nr. 1B-992 Dėl TIR procedūros, atliekamos naudojantis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, taikymo taisyklių ir pavyzdinės TIR įgaliotojo siuntėjo ir muitinės bendradarbiavimo sutarties patvirtinimo, kuriuo patvirtintos: TIR procedūros, atliekamos naudojantis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, taikymo taisyklės; Pavyzdinė TIR įgaliotojo siuntėjo ir muitinės bendradarbiavimo sutartis.

2019.10.31 įsakymu Nr. 1B-989 Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo, patvirtintos Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės. Įsakymas įsigalios 2020.01.01.

2019.10.29 įsakymu Nr. 1B-974 pakeistas 2016.01.26 d. įsakymas Nr. 1B-71 „Dėl Prekių iškrovimo, laikinojo saugojimo ir gabenimo naudojant valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos krovinių ir prekių informacinę sistemą (KIPIS) tvarkos aprašo patvirtinimo“. Keletas pakeitimų: „KIPIS naudotojas – valstybės institucija, atliekanti laivų ir krovinių tikrinimą uoste ir registruota KIPIS, ar uosto komplekso naudotojas, atsakingas už prekių laikinąjį saugojimą, su Klaipėdos teritorine muitine ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktine sudaręs prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose sutartį ir registruotas KIPIS, turintis teisę KIPIS priemonėmis vykdyti duomenų mainus, susijusius su krovinių ir prekių gabenimu per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.“; „Laikinai saugomų prekių turėtojo pageidavimu laikinai saugomos prekės gali būti gabenamos iš vienos muitinės prižiūrimos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso zonos į kitą jūrų transportu, netaikant Sąjungos tranzito procedūros. Toks gabenimas leidžiamas, kai įsipareigojimai, susiję su pageidaujamu gabenimu, numatyti uosto komplekso naudotojo sudarytoje sutartyje su Klaipėdos teritorine muitine ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktine dėl prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punkto teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose.“ Įsakymas įsigalios 2020.01.01.