PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.04.30 - 2019.05.31

Print 2019-05-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 73, 2019 Gegužė

Planuojami priimti: Muitinės įstatymo papildymas straipsniu dėl TIR įgaliotojo siuntėjo statuso.

Keičiami: Trečiųjų asmenų mokamų mokesčių sumokėjimo taisyklės; dėl Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklių patvirtinimo.

Netenka galios: dėl Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo 1.6 papunktis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

2019.04.30 nutarimu Nr. 454 pritarta Lietuvos Respublikos Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 papildymo 56-1 straipsniu įstatymo projektui ir nutarta pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui. Projekto tekstas: „561 straipsnis. TIR įgaliotojo siuntėjo statusas.

  1. Muitinės departamentas arba kita Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgaliota muitinės įstaiga, gavę asmens prašymą, gali suteikti leidimą jam naudotis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, kurį įgijusiam leidimo turėtojui leidžiama įforminti prekėms TIR procedūrą – tranzito procedūrą, atliekamą vadovaujantis Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija), nepateikiant prekių ir TIR knygelės muitinei.
  2. Supaprastinimai, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, taikomi tik tada, kai TIR procedūra pradedama Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  3. Leidimas naudotis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu suteikiamas pareiškėjui, atitinkančiam Reglamento (ES) 2015/2446 191 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Vertinant, ar pareiškėjas atitinka Reglamento (ES) Nr. 952/2013 39 straipsnio a, b ir d punktuose nustatytus kriterijus, vadovaujamasi Reglamento (ES) 2015/2447 24, 25 ir 27 straipsniais.
  4. Leidimų naudotis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu suteikimo, šio straipsnio 1 dalyje nurodytų supaprastinimų taikymo ir muitinės priežiūros tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

  1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.
  2. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius iki 2019 m. spalio 15 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2019.05.16 įsakymu Nr. 1B-458 pripažintas netekusiu galios Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus, patvirtinto 2009.04.26 įsakymu Nr. 1B-359 Dėl Muitinio tikrinimo vietų klasifikatoriaus patvirtinimo, 1.6 papunktis - Krovinių posto „Tiekimas“ muitinio tikrinimo vieta „Jovarai“, Jovarų g. 3, Kaunas, LTKR2009. Įsakymas įsigalioja 2019.11.01.

2019.05.06 įsakymu Nr. 1B-418 pakeistos Trečiųjų asmenų mokamų mokesčių sumokėjimo taisyklės, patvirtintos 2004.04.08 įsakymu Nr. 1B-319 „Dėl trečiųjų asmenų mokamų mokesčių sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstytos nauja redakcija. Taisyklės eglamentuoja mokestinę prievolę sudarančių mokesčių ir su jais susijusių sumų sumokėjimą, kai mokesčius už mokesčių mokėtoją pageidauja sumokėti tretieji asmenys. Įsakymas galioja nuo 2019.05.11. Įsakymo dalis:

„4. Asmuo gali sumokėti mokesčius už kitą mokesčių mokėtoją arba įskaityti jo muitinėje turimą permoką kito mokesčių mokėtojo mokestinei prievolei padengti. 5. Užpildant mokėjimo nurodymo formą, būtina įrašyti: 5.1. gavėjo pavadinimą (Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas); 5.2. gavėjo Juridinių asmenų registro kodą (Muitinės departamento kodas – 188656838); 5.3. gavėjo biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos numerį. Muitinės departamento biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos skelbiamos Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje (www.lrmuitine.lt); 5.4. asmens, mokančio už kitą mokesčių mokėtoją, identifikacinį numerį; 5.5. asmens, mokančio už kitą mokesčių mokėtoją, pavadinimą arba vardą ir pavardę; 5.6. įmokos kodą; 5.7. sumą; 5.8. mokesčių mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą arba vardą ir pavardę (pildoma mokėjimo nurodymo formos pradinio mokėtojo ar kitoje mokėjimo nurodymo skiltyje, skirtoje mokesčių mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, duomenims nurodyti). 6. Asmuo, norėdamas, kad jo permoka muitinėje būtų įskaityta kito mokesčių mokėtojo mokestinei prievolei padengti, teritorinei muitinei raštu pateikia laisvos formos prašymą. Prašymas pateikiamas tai teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje yra registruotas fizinis asmuo ar juridinio asmens buveinė. Prašyme turi būti pateikta informacija, nurodyta Taisyklių 5.4–5.8 papunkčiuose.“

2019.04.30 įsakymu Nr. 1B-401 pakeistas 2017.04.05 d. įsakymas Nr. 1B-288 „Dėl Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisyklių ir Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas galioja nuo 2019.05.07. Kai kurie pakeitimai:

1.3. Pakeistas 9 punktas ir išdėstytas taip: „9. Prašymas ir Taisyklių 7 ir 8 punktuose nurodyti dokumentai gali būti pateikti elektroninėmis priemonėmis.“

2.1. Papildytas 4 punktas antrąja pastraipa: „4. Kvalifikacinis egzaminas gali būti laikomas (perlaikomas) per 6 mėnesius nuo paskutinės profesinės kvalifikacijos rengimo kursų dienos.“

2.3. Pakeistas 9 punktas ir išdėstytas taip: „9. Asmenys, pageidaujantys laikyti kvalifikacinį egzaminą, registruojami atvykus į Muitinės mokymo centrą arba telefonu ar elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki kvalifikacinio egzamino. Registruodamasis kvalifikaciniam egzaminui asmuo turi nurodyti vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Asmuo gali atšaukti registraciją ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki kvalifikacinio egzamino pradžios. Jeigu asmuo per nustatytą laiką neatšaukė registracijos, jam kvalifikacinį egzaminą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo kvalifikacinio egzamino, į kurį neatvyko, dienos.“

2.5. Pakeistas 17 punktas ir išdėstytas taip: „17. Kvalifikacinį egzaminą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Jos laikomos tą pačią dieną. Pirmiausia laikoma egzamino teorinė dalis, ją išlaikius – praktinė. Neišlaikius teorinės egzamino dalies, praktinė dalis tą dieną negali būti laikoma, o kitą egzamino dieną turi būti laikomos abi egzamino dalys. Laikyti tik praktinę egzamino dalį galima, jeigu teorinė egzamino dalis išlaikyta, o praktinės dalies anksčiau išlaikyti nepavyko ir ji yra perlaikoma. Kvalifikacinis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu išlaikomos abi egzamino dalys.“

2.6. Pakeistas 29 punktas ir jį išdėstytas taip: „29. Neišlaikytas kvalifikacinis egzaminas gali būti perlaikomas, laikantis Taisyklių 4 punkto antrojoje pastraipoje nurodyto termino. Kvalifikacinio egzamino perlaikyti negalima, jeigu jis buvo laikytas Taisyklių 5 punkto nustatyta tvarka.“

2.7. Pakeistas 34 punktas ir išdėstytas taip: „34. Pametus, sugadinus ar kitaip praradus profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimą arba pasikeitus jame nurodytiems asmens duomenims pažymėjimo turėtojo prašymu išduodamas naujas pažymėjimas.“

2.9. Pakeistas 36 punktas ir išdėstytas taip: „36. Muitinės mokymo centras asmens prašymą išduoti naują profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimą išnagrinėja per 10 darbo dienų.“