PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.03.30 - 2019.04.29

Print 2019-04-30
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 72, 2019 Balandis

Priimti: Muitinės deklaracijos pateikimo įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu taisyklės; Naudojimosi leidimu deklaruoti prekes pateikiant muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu priežiūros tvarkos sutartis; Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklės; Leidimo steigti reguliariąją laivybos liniją suteikimo taisyklės; Įgaliotojo šviežių bananų svėrėjo statuso suteikimo ir išleidžiamų į laisvą apyvartą šviežių bananų siuntų masės tikrinimo taisyklės.

Keičiami: Leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisyklės; Leidimų turėti muitinės sandėlį suteikimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklės; Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo.

Neteko galios: Dėl Leidimo (sutikimo) prekių turėtojui pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo; Dėl Leidimo naudotis reguliariosios laivybos linijos statusu suteikimo taisyklių patvirtinimo; Dėl Įgaliotojo šviežių bananų svėrėjo statuso suteikimo ir panaikinimo bei išleidžiamų į laisvą apyvartą šviežių bananų siuntų masės tikrinimo muitinėje instrukcijos patvirtinimo.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2019.04.29 įsakymu Nr. 1B-392 patvirtintos Muitinės deklaracijos pateikimo įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu taisyklės ir pavyzdinė Naudojimosi leidimu deklaruoti prekes pateikiant muitinės deklaraciją įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu priežiūros tvarkos sutartis. Įsakymas įsigaliojo 2019.04.30. Įsakymu nustatyta:

„2.1. iki papildomų deklaracijų pateikimo prižiūrinčiajai muitinės įstaigai funkcionalumo įdiegimo Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemoje šios deklaracijos teikiamos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1B-273 „Dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimu, pateikimo“ 1 punkte nurodytoms muitinės įstaigoms, kurioms teikiamos atitinkamos elektroninės eksporto (reeksporto) arba importo deklaracijos;

2.2. leidimai taikyti supaprastintą procedūrą, įforminamą asmens pageidaujamoje vietoje importuojamoms prekėms, išduoti iki 2016 m. balandžio 30 d. ir tebegaliojantys šiuo metu:

2.2.1. gali būti naudojami ne ilgiau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d. ir turi būti be atskirų jų turėtojų prašymų iki šios datos peržiūrėti ir pakeisti leidimais pateikti muitinės deklaraciją (taip pat ir eksporto procedūros atveju) įtraukimo į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus būdu, įsigaliojančiais ne vėliau kaip 2019 m. birželio 1 d., atšaukiant šiuo metu galiojančius, jeigu leidimų peržiūros metu nustatoma, kad jų turėtojai atitinka šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų taisyklių reikalavimus, išskyrus nurodytus šio įsakymo 2.2.3 papunktyje;

2.2.2. atšaukti ne vėliau kaip 2019 m. gegužės 31 d., jeigu leidimų peržiūros metu nustatoma, kad jų turėtojai neatitinka šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų taisyklių reikalavimų, išskyrus nurodytus šio įsakymo 2.2.3 papunktyje;

2.2.3. peržiūrėti pagal šio įsakymo 2.2.1 papunktį, iki 2019 m. gruodžio 31 d. gali būti naudojami į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus įtraukiant tuos pačius duomenų elementus, kurie buvo įtraukiami iki leidimų peržiūros, tačiau iki minėtos datos leidimų turėtojų tvarkomi elektroniniai apskaitos registrai turi būti pritaikyti visiems duomenų elementams, nurodytiems šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytose taisyklėse, registruoti.“

2019.04.25 įsakymu Nr. 1B-385 patvirtintos Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklės. Pripažintas netekusiu galios 2017.03.22 d. įsakymas Nr. 1B-229 „Dėl Leidimo (sutikimo) prekių turėtojui pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigaliojo 2019.04.30. Įsakymu nustatyta:

„2.1. muitinės nustatytos prekių pateikimo vietos, atitinkančios Reikalavimus muitinės postų ir muitinės nustatytų prekių pateikimo vietų infrastruktūrai, patvirtintus Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1B-244 „Dėl Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo taisyklių ir Reikalavimų muitinės postų ir muitinės nustatytų prekių pateikimo vietų infrastruktūrai patvirtinimo“, yra:

2.1.1. įgaliotųjų gavėjų ir (arba) siuntėjų vietos kur prekės atgabenamos (išgabenamos) taikant tranzito procedūrą pagal nustatyta tvarka išduotus leidimus naudotis įgaliotojo gavėjo ar siuntėjo statusu, išskyrus nurodytas šio įsakymo 2.1.2 papunktyje. Šiose prekių pateikimo vietose esančios prekės gali būti deklaruojamos pasirinktai muitinės procedūrai ar reeksportui įforminti;

2.1.2. laikinojo saugojimo sandėliai, muitinės sandėliai, laisvosios zonos – pagal tokiai veiklai išduotus leidimus. Šiose prekių pateikimo vietose gali būti pradėta (užbaigta) tranzito procedūra tik tada, kai prekių gavėjai arba siuntėjai turi šio įsakymo 2.1.1 papunktyje nurodytus leidimus. Šiose prekių pateikimo vietose esančios prekės gali būti deklaruojamos pasirinktai muitinės procedūrai ar reeksportui įforminti;

2.2. šio įsakymo 2.1.1 papunktyje nurodytu atveju nustatytos prekių pateikimo vietos atitikimą muitinės nustatytiems reikalavimams prekių pateikimo vietos infrastruktūrai vertinimus atlieka suteikiant ar iš dalies keičiant leidimus naudotis įgaliotojo siuntėjo ar gavėjo statusu teritorinės muitinės direktoriaus sudaryta Priimtinos vietos vertinimo komisija;

2.3. muitinei priimtinos prekių pateikimo vietos yra:

2.3.1. vietos, kuriose vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintomis Leidimo (sutikimo) pateikti prekes muitinei priimtinoje vietoje suteikimo taisyklėmis muitinė sutinka, jog eksportuojamos prekės gali būti pateikiamos asmens pageidaujamoje vietoje;

2.3.2. vietos, kuriose prekės laikinai saugomos pagal vienkartinius leidimus, išduotus vadovaujantis Leidimų laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1B-359 „Dėl Leidimų laikinai saugoti prekes šių prekių turėtojo pageidaujamoje vietoje suteikimo taisyklių patvirtinimo“;

2.4. gavus pranešimą apie įvykusį incidentą taikant Sąjungos tranzito procedūrą, muitinis tikrinimas gali būti atliekamas kitose nei šio įsakymo 2.1 ar 2.3 papunkčiais nurodytose su muitine suderintose vietose. Šios vietos muitinio tikrinimo laikotarpiu laikomos muitinei priimtinomis vietomis. Šiuo atveju sutikimą atlikti muitinį tikrinimą duoda muitinės posto, į kurią kreiptasi dėl įvykusio incidento, viršininkas arba jo pavaduotojas.“

2019.04.24 įsakymu 1B-379 pakeistos Leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisyklės, patvirtintos 2017.04.05 įsakymu Nr. 1B-289 „Dėl Leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigaliojo 2019.04.26. Pakeitimai:

„1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip: „4. Pareiškėjas pateikia teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje yra jo buveinė:

4.1. prašymą Muitinės sprendimų valdymo sistemos priemonėmis, atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 952/2013 148 straipsnio nuostatas;

4.2. laisvos formos ekonominio poreikio turėti laikinojo saugojimo sandėlį pagrindimą (informaciją apie numatomų laikyti sandėlyje prekių kiekius ir jų srautus, prekių rūšis, veiklos ekonominę naudą, prekių apskaitai numatomas naudoti programas);

4.3. leidimo naudotis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusu su numeriu ir data patvirtintą kopiją (jeigu turi);

4.4. leidimo naudotis bendrąja garantija su numeriu ir data arba prašymo gauti leidimą naudotis bendrąja garantija patvirtintą kopiją;

4.5. vietų, kuriose numatoma vykdyti laikinojo saugojimo sandėlio veiklą, adresus ir schemas (2 egzemplioriais, iš kurių vienas bus skirtas pareiškėjui, kitas – teritorinei muitinei);

4.6. jeigu pageidauja laikyti neišpilstytus skysčius, pateikia talpyklų ir vamzdynų schemą su technologinio proceso aprašymu ir aprobuotų skaitiklių sąrašu;

4.7. dokumentų, įrodančių teisę valdyti laikinojo saugojimo sandėlio teritoriją (-as) arba ja (jomis) naudotis, patvirtintas kopijas;

4.8. valstybės institucijų leidimų laikyti laikinojo saugojimo sandėlyje pageidaujamas prekes, jeigu teisės aktų nustatyta, kad jas galima laikyti tik turint tokius leidimus ir (arba) tam tikromis sąlygomis, patvirtintas kopijas;

4.9. prekių matavimo prietaisų, numatomų naudoti laikinojo saugojimo sandėlyje, tikslumo patikros pažymėjimų patvirtintas kopijas. Jeigu pageidauja laikyti neišpilstytus (nefasuotus) skysčius, privalo pateikti skysčių matavimo (patikrinimo) aprašymą ir tam numatomas tikrinimo priemones su galiojančiomis metrologinėmis patikromis (jei tokios būtinos);

4.10. Klaipėdos teritorinei muitinei papildomai pateikia patvirtinimo, kad jis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos registruotas Krovinių ir prekių informacinės sistemos naudotoju, jeigu pareiškėjas pageidauja turėti laikinojo saugojimo sandėlį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančioje muitinės prižiūrimoje uosto komplekso zonoje, patvirtintą kopiją;

4.11. atskirą prašymą, jeigu pareiškėjas pageidauja laikinai saugomas prekes pergabenti iš vieno laikinojo saugojimo sandėlio į kitą, esančius Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose (toliau – muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonos), netaikant Sąjungos tranzito procedūros.“

2. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip: „43. Jeigu laikinojo saugojimo sandėlio savininkas pateikia motyvuotą prašymą pakeisti leidimą turėti laikinojo saugojimo sandėlį (pavyzdžiui, vykdyti veiklą kitoje vietoje, nutraukti veiklą vienoje ar keliose vietose, kur ji buvo vykdoma, pakeisti laikinojo saugojimo sandėlį prižiūrinčią įstaiga), teritorinės muitinės sprendimu leidimas keičiamas Taisyklių 13 punkte nustatytais terminais.“

2019.04.24 įsakymu Nr. 1B-380 pakeistos Leidimų turėti muitinės sandėlį suteikimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklės, patvirtintos 2016.12.07 įsakymu Nr. 1B-992 „Dėl Leidimų turėti muitinės sandėlį suteikimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo ir (arba) panaikinimo taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimai:

„1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip: „4. Pareiškėjas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2015/2446 203 straipsniu ir laikydamasis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, Muitinės sprendimų valdymo sistemos priemonėmis pateikia teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje yra jo buveinė, prašymą suteikti Leidimą ir:

4.1. laisvos formos ekonominio poreikio turėti muitinės sandėlį pagrindimą (informaciją apie numatomų laikyti muitinės sandėlyje prekių kiekius ir jų srautus, prekių rūšis, veiklos ekonominę naudą, apie prekių apskaitai numatomas naudoti programas);

4.2. leidimo naudotis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusu su numeriu ir data patvirtintą kopiją (jeigu turi);

4.3. leidimo naudotis bendrąja garantija su numeriu ir data patvirtintą kopiją arba prašymo gauti leidimą naudotis bendrąja garantija patvirtintą kopija;

4.4. vietų, kuriose numatoma vykdyti muitinės sandėlio veiklą, adresus ir schemas (2 egzemplioriais, iš kurių vienas bus skirtas pareiškėjui, kitas – teritorinei muitinei). Tokios schemos pateikti nereikia, jeigu uždarasis muitinės sandėlis steigiamas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste arba kito asmens prižiūrimoje teritorijoje;

4.5. jeigu pageidauja laikyti neišpilstytus skysčius, pateikia talpyklų ir vamzdynų patvirtintą schemą su technologinio proceso aprašymu ir aprobuotų skaitiklių sąrašu;

4.6. dokumentų, įrodančių teisę valdyti muitinės sandėlio teritoriją (-as) arba ja (jomis) naudotis, patvirtintas kopijas;

4.7. valstybės institucijų leidimų laikyti muitinės sandėlyje pageidaujamas prekes, jeigu teisės aktų nustatyta, kad jas galima laikyti tik turint tokius leidimus, patvirtintas kopijas;

4.8. prekių matavimo prietaisų, numatomų naudoti muitinės sandėlyje, tikslumo patikros pažymėjimų patvirtintas kopijas. Jeigu pageidauja laikyti neišpilstytus (nefasuotus) skysčius, privalo pateikti skysčių matavimo (patikrinimo) aprašymą ir tam numatomas tikrinimo priemones su galiojančiomis metrologinėmis patikromis (jei tokios būtinos).“

2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip: „13. Priimti prašymai nagrinėjami ir sprendimai priimami laikantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 22 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir Reglamento (ES) 2015/2446 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų.“

3. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip: „42. Jeigu muitinės sandėlio savininkas pateikia motyvuotą prašymą pakeisti leidimą turėti muitinės sandėlį (pavyzdžiui, vykdyti veiklą kitoje vietoje, nutraukti veiklą vienoje ar keliose vietose, kur ji buvo vykdoma, reorganizuoti jo turimą muitinės sandėlį į kito tipo muitinės sandėlį, pakeisti muitinės sandėlį prižiūrinčią muitinės įstaigą), teritorinės muitinės sprendimu leidimas keičiamas Taisyklių 13 punkte nustatytais terminais.“

2019.04.18 įsakymu Nr. 1B-356 patvirtintos Leidimo steigti reguliariąją laivybos liniją suteikimo taisyklės bei pripažintas netekusiu galios 2014.04.11 įsakymas Nr. 1B-225 „Dėl Leidimo naudotis reguliariosios laivybos linijos statusu suteikimo taisyklių patvirtinimo“. Įsakymas įsigaliojo 2019.04.19.

2019.04.16 įsakymu Nr. 1B-352 patvirtintos Įgaliotojo šviežių bananų svėrėjo statuso suteikimo ir išleidžiamų į laisvą apyvartą šviežių bananų siuntų masės tikrinimo taisyklės bei pripažintas netekusiu galios 2006.05.04 įsakymas Nr. 1B-307 „Dėl Įgaliotojo šviežių bananų svėrėjo statuso suteikimo ir panaikinimo bei išleidžiamų į laisvą apyvartą šviežių bananų siuntų masės tikrinimo muitinėje instrukcijos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Įsakymas įsigaliojo 2019.04.19.

2019.04.02 įsakymu Nr. 1B-304 pakeistas 2011.12.29 įsakymas Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimai:

„2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisykles:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: „2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013, L 269, p. 1) (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2339 (OL 2016 L 354, p. 32), 214, 215, 218–220, 223, 237, 238, 240–242 straipsnių, 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1) (toliau – Sąjungos muitinės kodekso deleguotasis aktas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. birželio 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1118 (OL 2018 L 204, p. 11), 203 straipsnio, 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558) (toliau – Sąjungos muitinės kodekso įgyvendinimo aktas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/604 (OL 2018 L 101, p. 22), 193 straipsnio ir Muitinės įstatymo nuostatomis.“

2.2. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip: „44. Laikinojo saugojimo sandėlio savininkas (išskyrus laikinojo saugojimo sandėlių savininkus, kurie laikinai saugomų prekių apskaitai naudoja KIPIS) kas ketvirtį, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 d., privalo pateikti teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje yra laikinojo saugojimo sandėlis, Laikinojo saugojimo sandėlio prekių apyvartos ataskaitos (7 priedas) elektroninius duomenis. Teritorinė muitinė turi teisę reikalauti, kad prekių apyvartos ataskaita būtų teikiama dažniau ir (arba) rašytine forma.“