PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.01.31-2019.02.28

Print 2019-02-28
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 70, 2019 Vasaris

Priimti: Muitinės plombų charakteristikų aprašas; Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašas; Nemanipuliavimo sertifikato, įrodančio prekių tiesioginį vežimą, išdavimo tvarkos aprašas.

Keičiami: Dėl muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimo; Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo); Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo; Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės; Lengvatinio muito tarifo taikymo taisyklės.

Neteko galios: Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo; Dėl Bendrosios garantijos sertifikato TC 31 ir Atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją sertifikato TC 33 formų patvirtinimo; Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, įgaliotų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2019.02.13 priimtas nutarimas Nr. 130 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 694 „Dėl muitinės prievolininkų registro nuostatų patvirtinimopakeitimo. Pakeitimai susiję su registro duomenų tvarkytojo teisėmis ir pareigomis, registro duomenų tvarkymu. Nutarimas galioja nuo 2019.02.15.

Valstybinė mokesčių inspekcija

2019.01.30 įsakymu Nr. VA-9 pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ ir išdėstytas nauja redakcija. Įsakymas galioja nuo 2019.01.31.

Muitinės departamentas

2019.02.19 įsakymu Nr. 1B-142 pakeistas 2007.03.29 d. įsakymas Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. Pripažintas netekusiu galios 2018.12.05 d. įsakymas Nr. 1B-1074 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.“ Įsakymas įsigalioja 2019.03.01.

2019.02.12 įsakymu Nr. 1B-126 pripažintas netekusiu galios 201602.22 d. įsakymas Nr. 1B-120 „Dėl Bendrosios garantijos sertifikato TC 31 ir Atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją sertifikato TC 33 formų patvirtinimo“. Nustatyta, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo pagaminti Bendrosios garantijos sertifikato TC 31 ir Atleidimo nuo prievolės pateikti garantiją sertifikato TC 33 blankai gali būti naudojami, jeigu jų turinys atitinka išduoto leidimo pateikti bendrąją garantiją, įskaitant galimą jos dydžio sumažinimą arba atleidimą nuo pareigos ją pateikti, turinį. Įsakymas galioja nuo 2019.02.15.

2019.02.11 įsakymu 1B-122 vadovaujantis Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi patvirtintas Muitinės plombų charakteristikų aprašas. Aprašas reglamentuoja muitinės plombų, kaip Lietuvos Respublikos muitinėje naudojamų prekių identifikavimo priemonių, pavyzdžių aprašymus. Įsakymas galioja nuo 2019.02.16.

2019.02.08 įsakymu Nr. B-114 papildytos Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės, patvirtintos 201604.14 įsakymu Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“, 82.5 papunkčiu: „82.5. Jeigu naudojamuose sertifikatų blankuose nėra nurodytas prisijungusios prie Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros valstybės pavadinimas, garantijos muitinės įstaigai leidžiama tokios valstybės pavadinimą įrašyti rašomąja mašinėle arba kitu mechanografiniu ar į jį panašiu būdu ir patvirtinti įrašą garantijos muitinės įstaigos vadovo arba jo įgalioto muitinės pareigūno parašu ir garantijos muitinės įstaigos antspaudu.“ Įsakymas galioja nuo 2019.02.15.

2019.02.08 įsakymu Nr. 1B-108 patvirtintas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų ir valstybės tarnautojų, įgaliotų pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašas. Nustatyta, kad administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėja: Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius ir jo pavaduotojai; teritorinių muitinių direktoriai ir jų pavaduotojai; teritorinių muitinių skyrių pareigūnai, kuriems tokia kompetencija nustatyta jų pareigybių aprašymuose. Pavesta teritorinių muitinių direktoriams ir jų pavaduotojams nagrinėti administracinių nusižengimų bylas dėl veikų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnyje, tais atvejais, kai administracinio nusižengimo tyrimą atliko ir administracinio nusižengimo protokolą surašė Muitinės departamento Statistikos analizės skyriaus valstybės tarnautojai, dirbantys nutolusiose darbo vietose teritorinėse muitinėse. Pripažintas netekusiu galios 2016.01.21 įsakymas Nr. 1B-1051 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, įgaliotų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Įsakymas galioja nuo 2019.02.12.

2019.02.06 įsakymu Nr. 1B-103 patvirtintas Nemanipuliavimo sertifikato, įrodančio prekių tiesioginį vežimą, išdavimo tvarkos aprašas. Aprašas nustato šio sertifikato išdavimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarką. Aprašas taikomas tais atvejais, kai prekėmis, kurioms Sąjungoje arba kitose šalyse gali būti taikomos lengvatinių tarifų priemonės, disponuojantis juridinis arba fizinis asmuo ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į muitinės postą dėl dokumento, patvirtinančio per Lietuvą tranzitu gabentų ir (arba) laikinai saugotų ir (arba) muitinei prižiūrint laisvosiose zonose ar muitinės sandėliuose saugotų prekių, su kuriomis nebuvo atliktos jokios operacijos, išskyrus iškrovimą, saugojimą, perkrovimą ar operacijas, reikalingas nepakitusiai prekių būklei išsaugoti, tiesioginį vežimą, išdavimo. Įsakymas galioja nuo 2019.02.12.

2019.01.29 įsakymu Nr. 1B-84 pakeistos Lengvatinio muito tarifo taikymo taisyklės, patvirtintos 2016.11.16 įsakymu Nr. 1B-925 „Dėl Lengvatinio muito tarifo taikymo taisyklių patvirtinimo“. Pavyzdžiui, pakeistas 20 punktas ir jį išdėstytas taip: „20. Muitinio įforminimo metu kilus abejonėms dėl lengvatinės kilmės dokumentų atitikties reikalavimams įvykdymo ar dėl importuotojo žinių pagrįstumo muitinės pareigūnas gali paprašyti importuotojo per 24 valandas pateikti paaiškinimus ir (arba) dokumentus, kuriais remiantis būtų galima patikrinti, ar yra įvykdyti Taisyklių 15‒191 punktų atitinkami reikalavimai.“ Įsakymas galioja nuo 2019.02.05.