PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.12.31 - 2019.01.31

Print 2019-01-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 69, 2019 Sausis

Priimti: Nacionalinių matavimo vienetų, reikalingų mokesčių apskaičiavimui, sąrašas; asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo ir mokumo reikalavimams naudojantis sumažinto dydžio bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją kontrolinis klausimynas.

Keičiami: dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo; dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo; dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo; dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo.

Neteko galios: dėl Nacionalinių matavimo vienetų sąrašo patvirtinimo ir Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo skelbimo.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2019.01.24 įsakymu Nr. 1B-72 pakeistas 2017.05.31 įsakymas Nr. 1B-438 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktas išdėstytas taip: „2. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.“.

2019.01.24 įsakymu Nr. 1B-71 pakeistas 2017.05.31 įsakymas Nr. 1B-440 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1B-391 „Dėl Pranešimo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktas išdėstytas taip „2. Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.“.

Dėl bendros informacijos: pranešimas pildomas tais atvejais, kai asmeniui pateikus žodinę muitinės deklaraciją atsiranda mokestinė prievolė. Pranešimas skirtas informuoti mokesčių mokėtoją apie jam priklausančius mokėti mokesčius, jį pildo muitinės pareigūnas.

2019.01.22 įsakymu Nr. 1B-67 pakeistas Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašas, patvirtintas 2001.01.25 įsakymu Nr. 62 „Dėl Muitinės įstaigų teikiamų papildomų paslaugų ir jų įkainių sąrašo ir Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas taisyklių patvirtinimo“, ir išdėstytas nauja redakcija. Įsakymas įsigaliojo 2019.01.25.

Pavyzdžiui, muitinės pareigūno iškvietimas prekių muitiniam tikrinimui deklaranto pageidaujamoje vietoje muitinės posto darbo laiku: prekių muitiniam tikrinimui deklaranto transportu už vieną valandą 3,91 Eur, prekių muitiniam tikrinimui ne deklaranto transportu už vieną valandą 7,83 Eur.

2019.01.16 įsakymu Nr. 1B-47 patvirtintas Nacionalinių matavimo vienetų, reikalingų mokesčių apskaičiavimui, sąrašas. Nustatyta, kad Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas rengiamas remiantis Europos Sąjungos integruoto tarifo (TARIC) ir Lietuvos Respublikos integruoto tarifo (LITAR) duomenimis ir skelbiamas Lietuvos Respublikos muitinės interneto tinklalapyje adresu http://www.lrmuitine.lt. Pripažintas netekusiu galios 2013.08.22 įsakymas Nr. 1B-561 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų sąrašo patvirtinimo ir Matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašo skelbimo“. Įsakymas įsigalios 2019.03.01.

2019.01.15 įsakymu 1B-40 pakeistas 2018.11.21 įsakymas Nr. 1B-1006 „Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2 punktas išdėstytas taip: „2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. vasario 4 d.“.

2018.12.31 įsakymu Nr. 1B-1172 patvirtintas Asmens atitikimo apskaitos registrų tvarkymo ir mokumo reikalavimams naudojantis sumažinto dydžio bendrąja garantija arba atleidimu nuo pareigos pateikti garantiją kontrolinis klausimynas. Įsakymas galioja nuo 2019.01.04. Jame nustatyta, kad:

  • asmenų, siekiančių naudotis arba jau naudojančių sumažinto dydžio bendrąją garantiją arba atleidimą nuo pareigos pateikti garantiją, atitikimo apskaitos registrų tvarkymo ir mokumo reikalavimams patikrinimai atliekami teisės aktų nustatyta tvarka naudojant šio įsakymo 1 punktu patvirtintą kontrolinį klausimyną (toliau – kontrolinis klausimynas);
  • kontrolinis klausimynas gali būti nenaudojamas tik tuomet, kai patikrinimo tikslas yra detaliai patikrinti konkretų klausimą (rizikos požymį, aspektą) iš kontrolinio klausimyno, dėl kurio muitinė turi pagrįstos informacijos ir kurio neištyrimas (nepatikrinimas) gali lemti reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimą;
  • už kontroliniame klausimyne nenurodytų reikalavimų pažeidimus tikrinamam asmeniui netaikomos poveikio priemonės, jeigu teisės aktai numato tokią galimybę (nuobaudos, veiklos ribojimas ir kitos), išskyrus išimtinius atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, t. y. kai tam tikras į kontrolinį klausimyną neįtrauktas klausimas (rizikos požymis, aspektas) tam tikromis aplinkybėmis yra esminis;
  • dėl kontroliniame klausimyne nenurodytų reikalavimų pažeidimų tikrintam asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka gali būti surašomi nurodymai, įpareigojimai, kuriuos asmuo turi per tam tikrą laikotarpį pašalinti.