PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.11.01 – 2018.11.30

Print 2018-11-30
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 67, 2018 Lapkritis

Priimti: dėl 2019 m. Intrastato ribų nustatymo.

Keičiami: dėl tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklių patvirtinimo; dėl nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo; dėl integruotos muitinės informacinės sistemos nuostatų ir Integruotos muitinės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo; elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklės.

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas

2018.11.23 priimtas įsakymas Nr. DĮ-249 Dėl 2019 m. Intrastato ribų nustatymo. Nustatyta, kad

  1. Nuo 2019 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 250 tūkst. EUR.
  2. Nuo 2019 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 150 tūkst. EUR.
  3. Nuo 2019 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 3 mln. EUR.
  4. Nuo 2019 m. sausio 1 iki gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 6 mln. EUR.

Įsakymas galioja nuo 2018.11.24.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2018.11.26 įsakymu Nr. 1B-1037 pakeistas 2004.04.01 įsakymas Nr. 1B-289 „Dėl Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstytas nauja redakcija. Tarifinių kvotų administravimo muitinėje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja tarifinių kvotų, kurios skiriamos pagal kvotuojamų prekių išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijų priėmimo datą (toliau – tarifinės kvotos), administravimo tvarką. Taisyklės netaikomos licencinėms tarifinėms kvotoms, kurios skirstomos pagal importo licencijas. Licencines tarifines kvotas administruoja Europos Komisijos Žemės ūkio generalinis direktoratas (DG AGRI) ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Įsakymas galioja nuo 2018.11.28.

2018.11.21 įsakymu Nr. 1B-1006 pakeistas 2012.10.31 įsakymas Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. Įsakymas įsigalios 2019.01.21.

2018.11.16 įsakymu Nr. 1B-998 pakeistas 2008.04.23 įsakymas Nr. 1B-291 „Dėl Integruotos muitinės informacinės sistemos nuostatų ir Integruotos muitinės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. Integruotos muitinės informacinės sistemos nuostatai reglamentuoja Integruotos muitinės informacinės sistemos steigimo ir veikimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius ir pagrindines funkcijas, jos organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimą ir naudojimą, reikalavimus duomenų saugai, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą. Įsakymas galioja nuo 2018.11.20.

2018.11.07 įsakymu Nr. 1B-944 pakeistos Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklės, patvirtintos 2015.03.31 įsakymu Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“. Pakeistas 23 punktas ir išdėstytas taip: „23. Jeigu neveikia MDAS ir nėra galimybės pateikti elektroninio pranešimo IES15LT, prekių pateikimo muitinės įstaiga pateiktas prekes laiko laikinai saugomomis. Jeigu prekės į laikinojo saugojimo vietą atgabentos taikant Sąjungos tranzito procedūrą, laikinojo saugojimo deklaracija laikomi atitinkamos tranzito operacijos duomenys, kitais atvejais – transporto dokumentas, su kuriuo prekės atgabentos.“ Taip pat pakeista 2 priedo 9 lentelė. Įsakymas galioja nuo 2018.11.13.