PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.09.25 - 2018.10.31

Print 2018-10-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 66, 2018 Spalis

Keičiami: Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės; Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės; Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklės

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2018.10.01 įsakymu Nr. 1B-819 pakeistos Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016.04.14 įsakymu Nr. 1B-273 „Dėl Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių patvirtinimo“. Pakeistas 2.1 papunktis ir jį išdėstytas taip: „2.1. Bendroji tranzito procedūra – tranzito procedūra, atliekama pagal Konvenciją dėl bendrosios tranzito procedūros (Interlakenas, 1987 m. gegužės 20 d.) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 291), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 5 d. ES ir ELPA bendrojo tranzito jungtinio komiteto sprendimu Nr. 1/2017 (OL 2018 L 8, p. 1).“ Pakeistas 2.5 papunktis ir jį išdėstytas taip: „2.5. Reglamentas (ES) Nr. 2015/2446 – 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL 2015 L 343, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. birželio 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1118 (OL 2018 L 204, p. 11).“ Pakeistas 2.6 papunktis ir jį išdėstytas taip: „2.6. Reglamentas (ES) Nr. 2015/2447 – 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL 2015 L 343, p. 558), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/604 (OL L 101, p. 22).“ Pripažintas netekusiu galios 50 punktas. Įsakymas galioja nuo 2018.10.05.

2018.09.28 įsakymu Nr. 1B-812 pakeistos Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004.04.28 įsakymu Nr. 1B-431 „Dėl Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo“. Pakeitimų daug, pateikiame keletą jų. Taisyklės papildytos 7¹ punktu: „7¹. Asmuo, turėdamas informaciją ir (arba) dokumentus apie deklaruotos prekių muitinės vertės ar jos elementų pasikeitimą po prekių išleidimo, pateikia juos muitinei dėl importuojamų prekių muitinės vertės ir (arba) jos elementų tikslinimo.“ Pakeistas 31.3 papunktis ir išdėstytas taip: „31.3. prekės gali būti mokesčių už patentus ir licencijas objektu. Atliekant šį tikrinimą muitinei turi būti pateiktos ir tikrinimo metu išnagrinėtos visos asmens pateiktos sutartys (prekių pirkimo pardavimo, licencinės ir kitos), susijusios su mokesčiais už patentus ir licencijas. Tikrinimą atliekantis muitinės pareigūnas pildo Tipinę mokesčių už patentus ir licencijas patikrinimo kontrolės lapo, kurio tikslas pateikti išaiškinimą (pagalbą) muitinės pareigūnams, formą (priedas);“. Pakeistas 38 punktas ir jį išdėstytas taip: „38. Tikrinamų prekių muitinės vertės nustatymui antriniais muitinio įvertinimo metodais muitinės pareigūnas PREMI IS atlieka duomenų analizę ir atrenka tuos sandorius, kurie atitinka tapačių arba panašių prekių reikalavimus.“ Pakeistas 39 punktas ir jį išdėstytas taip: „Atliekant PREMI IS sukauptų įrašų analizę ir atranką, nesiremiama tais įrašais, kuriuose prekės buvo nepakankamai aprašytos ir dėl šios priežasties negalima jų vienareikšmiškai identifikuoti.“ Pakeistas 42 punktas ir jį išdėstytas taip: „42. Jeigu randami keli duomenų apie tapačių arba panašių prekių sandorio vertes įrašai, tikrinamų prekių muitinės vertės nustatymui antriniais muitinio įvertinimo metodais taikoma mažiausioji iš alternatyvių verčių.“ Importuojamų prekių muitinio įvertinimo kontrolės taisyklių priedas - Tipinė mokesčių už patentus ir licencijas patikrinimo kontrolės lapo forma. Įsakymas galioja nuo 2018.10.06.

2018.09.26 įsakymu Nr. 1B-804 pakeistos Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015.03.31 įsakymu Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“. 19 punkto trečioji pastraipa išdėstyta taip: „Tuo atveju, kai „paskesnė deklaracija“ yra pirmiau minėta tranzito deklaracija, pranešimas IELB20LT siunčiamas tik išleidus tranzito deklaracijoje nurodytas prekes, tačiau ne vėliau kaip tą pačią dieną.“ Įsakymas galioja nuo 2018.10.05.