PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.06.15 – 2018.08.24

Print 2018-08-31
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 64, 2018 Rugpjūtis

Priimti: konteinerių, skirtų prekėms vežti su muitinės plombomis, tinkamumo patvirtinimo liudijimų išdavimo tvarkos aprašas; duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje aprašas. Keičiami: LR muitinės įstatymas; dėl Krovinių posto „Centras“; dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo; dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo; dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo; dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo; dėl Eksporto licencijų AGREX ir Importo licencijų AGRIM 29–32 langelių pildymo ir taisymo instrukcijos patvirtinimo.

Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo pakeitimai

2018.06.29 įstatymu Nr. Nr. XIII-1384 atlikti šie LR muitinės įstatymo pakeitimai, kurie įsigalios 2019.01.01: Pakeista 3 straipsnio 7 dalis ir išdėstyta taip: „7. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 952/2013, Reglamente (ES) 2015/2446 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2016/341 (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2446), Reglamente (ES) 2015/2447, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme ir Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.“ Pakeistas 7 straipsnis ir išdėstytas taip: „7 straipsnis. Muitinės veiklos teisiniai pagrindai. Muitinė savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, nurodytais šio įstatymo 4 straipsnyje, šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.“ Papildyta 15 straipsnio 6 dalis nauju 6 punktu: „6) tvirtina muitinės personalo kvalifikacijos tobulinimo programas;“. Pakeista 17 straipsnio 1 dalis ir išdėstyta taip: „1. Muitinės postai yra teritorinių muitinių struktūriniai padaliniai, veikiantys Muitinės departamento nustatytose vietose ir atliekantys muitinės formalumus ir kitas Muitinės departamento arba teritorinės muitinės jiems nustatytas funkcijas. Muitinės posto nuostatus tvirtina Muitinės departamento generalinis direktorius. Muitinės posto nuostatuose gali būti apibrėžta muitinės posto veiklos zona. Muitinės posto pareigūno tarnybos vieta yra teritorinės muitinės, į kurią skiriamas muitinės posto pareigūnas, veiklos zona. Muitinės postų pareigūnų pareigų atlikimo vieta nustatoma ir keičiama Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytomis sąlygomis ir tvarka Muitinės departamento generalinio direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu.“ Įstatymas papildytas 181 straipsniu: „181 straipsnis. Muitinės personalo valdymas. 1. Muitinės personalą sudaro muitinės pareigūnai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 2. Muitinės personalo valdymą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Muitinės departamento generalinis direktorius. Muitinės departamento generalinis direktorius turi teisę įgalioti atlikti atskirus personalo valdymo veiksmus Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoją arba tam tikros muitinės įstaigos direktorių. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įgalioto Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo arba muitinės įstaigos direktoriaus priimtas sprendimas personalo valdymo klausimu įforminamas Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu, jeigu teisės aktuose nustatyta, kad toks Muitinės departamento generalinio direktoriaus sprendimas yra įforminamas įsakymu.“ Įstatymas papildytas 182 straipsniu „182 straipsnis. Muitinės personalo tarnybinės veiklos ir elgesio tikrinimas. 1. Kai yra asmenų, institucijų ar visuomenės informavimo priemonėse pateiktos arba kitaip teisėtu būdu gautos informacijos apie galimas neteisėtas muitinės personalo veikas, atliekamas muitinės personalo tarnybinės veiklos ir elgesio tikrinimas korupcijos prevencijos arba muitinės įstaigų personalo drausmės kontrolės tikslais. 2. Muitinės personalo tarnybinės veiklos ir elgesio tikrinimo tvarką nustato Muitinės departamento generalinis direktorius.“

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2018.08.24 įsakymu Nr. 1B-706 likviduojamas Krovinių postas „Centras“ (kodas LTKR1000), esantis adresu: Jovarų g. 3, LT-47500 Kaunas. Nustatoma, kad Krovinių posto „Centras“ (kodas LTKR1000) funkcijos muitinės informacinėse sistemose perduodamos Kauno krovinių postui „Centras“ (kodas LTKC0100). Įsakymas galios nuo 2018.11.01.

2018.08.23 įsakymu Nr. 1B-703 keičiamas 2017.11.17 įsakymas Nr. 1B-963 „Dėl ATA knygelės pildymo ir naudojimo instrukcijos ir ATA knygelės muitinio įforminimo instrukcijos patvirtinimo“. Pakeitimai daugiausiai susiję su muitinės pareigūno atliekamais veiksmais ATA knygelės įforminimo metu. Įsakymas galioja nuo 2018.08.28.

2018.08.23 įsakymu Nr. 1B-700 pakeistas 2011.12.09 įsakymas Nr. 1B-764 „Dėl Muitinės prižiūrimose prekių saugojimo vietose laikomų prekių apskaitos, tvarkymo ir apyvartos ataskaitos pildymo taisyklių patvirtinimo“. Pakeistas 1.3 papunktis ir jį išdėstytas taip: „1.3. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (toliau – Muitinės įstatymas) 57 straipsnyje nurodytose laisvosiose zonose: 1.3.1. laikomų, apdorotų, perdirbtų, parduotų, pirktų prekių apskaitos tvarką; 1.3.2. laikytų ir vėliau sunaikintų prekių apskaitos tvarką; 1.3.3. susidariusių ir iš jų į kitas Sąjungos muitų teritorijos dalis išvežamų atliekų, kurios ūkiniu ir komerciniu požiūriu yra bevertės, apskaitos tvarką;“. Pakeistas 13.1 papunktis ir jį išdėstytas taip: „13.1. išleidžiamos įforminus muitinio sandėliavimo procedūrą ir: 13.1.1. fiziškai padedamos į I tipo atvirąjį ar uždarąjį muitinės sandėlį jo savininkui suteiktame leidime turėti muitinės sandėlį nurodytu adresu; arba 13.1.2. pristatomos į prekių saugojimo vietą, kuri skiriasi nuo nurodytos muitinės sandėlio savininkui suteiktame leidime turėti uždarąjį muitinės sandėlį;“. Pakeistas 17.2 papunktis ir išdėstytas taip: „17.2. kiekvieną į laikinojo saugojimo sandėlį padedamų prekių rūšį, nurodytą laikinojo saugojimo deklaracijoje arba kitame dokumente, naudojamame kaip laikinojo saugojimo deklaracija. Prekės, gabenamos pašto siuntose pagal Pasaulinės pašto konvencijos nuostatas, įtraukiamos į apskaitą pagal pašto siuntos numerį arba pagal išorinės pašto pakuotės, į kurią sudėtos pašto siuntos, važtos dokumento numerį, šalį siuntėją, šalį gavėją ir svorį“. Taip pat atliktas dar keletas pakeitimų. Įsakymas galioja nuo 2018.08.25.

2018.07.13 įsakymu Nr. 1B-561 patvirtintas Konteinerių, skirtų prekėms vežti su muitinės plombomis, tinkamumo patvirtinimo liudijimų išdavimo tvarkos aprašas. Įsakymas galioja nuo 2018.07.17.

2018.07.09 įsakymu Nr. 1B-545 patvirtintas Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje aprašas, kuris reglamentuoja duomenų subjektų teisių, įtvirtintų 2016.04.27 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įgyvendinimo tvarką Lietuvos Respublikos muitinėje. Įsakymas galioja nuo 2018.07.10.

2018.07.04 įsakymu Nr. 1B-537 pakeistas 2009.02.26 įsakymas Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“. Papildytas 5 punktas antrąja pastraipa: „Jei pašto siunta norima išsiųsti importuotas prekes, kurių importuotojas atsisako dėl Sąjungos muitinės kodekso 118 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių, AB Lietuvos paštui pateikiamos CN22 formos deklaracijos langelyje „Išsamus turinio aprašymas“, CN23 formos deklaracijos langelyje „Pastabos“ turi būti įrašas „GRĄŽINAMA“.“. Pakeistas 9 punktas ir išdėstytas taip: „9. Taisyklių 8 punkte nurodytų pašto siuntų gavėjai ar siuntėjai, pageidaujantys deklaruoti pašto siuntose atsiunčiamas arba išsiunčiamas prekes patys arba naudodamiesi muitinės tarpininkų paslaugomis, apie tai iš anksto, iki pašto siuntose atsiunčiamų arba išsiunčiamų prekių pateikimo muitinei informuoja (raštu, el. paštu, telefonu) AB Lietuvos paštą. Apie tai neinformavę pašto siuntų gavėjai ar siuntėjai laikomi įgaliojusiais AB Lietuvos paštą jų vardu deklaruoti pašto siuntose atsiunčiamas arba išsiunčiamas prekes.“ Atlikta ir daugiau pakeitimų. Įsakymas galioja nuo 2018.07.06.

2018.06.28 įsakymu Nr. 1B-516 pakeistas 2015.03.31 įsakymas Nr. 1B-244 „Dėl Elektroninės prekių laikinojo saugojimo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su prekių laikinuoju saugojimu, mainų taisyklių patvirtinimo“ 111 punktą išdėstant taip: „111. Deklarantas, pateikęs laikinojo saugojimo deklaraciją, informuoja prekių pateikimo muitinės įstaigą apie prekių pateikimą šiai muitinės įstaigai elektroniniu pranešimu IESGPLT „Prekių pateikimas“. Jeigu prekės į laikinojo saugojimo vietą buvo atgabentos taikant Sąjungos tranzito procedūrą, šis pranešimas pateikiamas tik tada, kai teisės aktų nustatyta tvarka yra užregistruotas atitinkamas prekes gabenančios transporto priemonės atvykimas ir gautas muitinės leidimas iškrauti prekes arba muitinės pareigūnai per leidime naudotis įgaliotojo gavėjo statusu nurodytą laiką neatvyksta į leidime naudotis įgaliotojo gavėjo statusu nurodytą vietą.“

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus ir muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas

2018.08.23 įsakymu Nr. BR1-230/1B-699 neteko galios 2009.08.26 įsakymas Nr. BR1-623/1B-457 „Dėl Eksporto licencijų AGREX ir Importo licencijų AGRIM 29–32 langelių pildymo ir taisymo instrukcijos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. Įsakymas galios nuo 2018.10.01.