PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2018.03.15 – 2018.04.14

Print 2018-04-30
Rubrika: LR teisės aktai, Muitų teisė praktikams Nr. 61, 2018 Balandis

Priimti: dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimu, pateikimo.

Keičiami: muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklės; informavimo apie kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų (ne muitinės įstaigų) sulaikytas Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčias prekes taisyklės; dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, įgaliotų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo; muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašas; dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso automobilių vartų, pro kuriuos leidžiama gabenti prekes (krovinius), sąrašo patvirtinimo.

Neteko galios: dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijos ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimu, pateikimo; mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių 2 ir 3 priedai.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymai

2018.04.13 įsakymu Nr. 1B-297 pakeistos Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklės, patvirtintos 2008.06.11 įsakymu Nr. 1B-407. Pakeistas 5 punktas: Patikrinimus atlieka teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje yra tikrintino asmens buveinė arba deklaruota gyvenamoji vieta ir (arba) vykdoma veikla (laikomi apskaitos registrai ir pan.), už muitinės vykdomus patikrinimus atsakingo struktūrinio padalinio muitinės pareigūnai. Patikrinimus, nurodytus Taisyklių 9.3 papunktyje, gali atlikti ir kitos teritorinės muitinės atsakingo struktūrinio padalinio tikrintojai, kurie, įvertinę riziką, atrinko muitinės deklaracijas tikrinimui. Papildytas 29 punktas: Pavedime atlikti patikrinimą turi būti nurodyta ne mažiau kaip du tikrintojai, išskyrus atvejus, kai patikrinimai atliekami teritorinės muitinės patalpose. Pakeistas 81 punktas: Supaprastinti patikrinimai atliekami už supaprastintus patikrinimus atsakingo teritorinės muitinės struktūrinio padalinio arba asmens iniciatyva remiantis muitinės turimais duomenimis apie asmenis ir (arba) jų deklaruotas prekes po jų išleidimo tikrinant įformintose muitinės deklaracijoje, gautuose prekybos dokumentuose, susijusiuose su operacijomis, atliktomis su atitinkamomis prekėmis, pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus bei prieštaravimus pagal asmenų pasirinktų muitinės procedūrų atlikimo tvarką reglamentuojančias nuostatas. Įsakymas galioja nuo 2018.04.28.

2018.04.11 įsakymu Nr. 1B-289 pakeistos Informavimo apie kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų (ne muitinės įstaigų) sulaikytas Sąjungos prekių muitinio statuso neturinčias prekes taisyklės, patvirtintos 2018.03.26 įsakymu Nr. 1B-244.  Atlikti įvairių punktų patikslinimai. Įsakymas galioja nuo 2018.04.17.

2018.04.05 įsakymu Nr. 1B-273 neteko galios 2018.03.14 įsakymas Nr. 1B-205 „Dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijos ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų įforminimu, pateikimo“. Ir priimtos naujos nuostatos, kuriomis nustatytas teritorinis principas, kurio laikomasi pateikiant muitinės deklaracijas. Įsakymas galioja nuo 2018.04.10.

2018.04.04 įsakymu Nr. 1B-270 neteko galios Mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo muitinėje taisyklių, patvirtintų 2016.04.14 įsakymu Nr. 1B-273 2 ir 3 priedai. Įsakymas galioja nuo 2018.04.06.

2018.04.03 įsakymu Nr. 1B-268 pakeistas 2016.12.21įsakymas Nr. 1B-1051 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų, įgaliotų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, pareigybių sąrašo patvirtinimo“. Papildytas 2.3 papunkčiu: „2.3. teritorinių muitinių Teisės skyrių pareigūnai, kuriems tokia kompetencija nustatyta pareigybių aprašymuose dėl veikų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekso 64 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 208 straipsnio 1 dalyje, 209 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 213 straipsnio 2 dalyje, 214 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 218 straipsnio 1 dalyje;“. Papildytas 2.4 papunkčiu: „2.4. teritorinių muitinių Pažeidimų prevencijos skyrių pareigūnai, kuriems tokia kompetencija nustatyta pareigybių aprašymuose esant visoms Administracinių nusižengimų kodekso 615 straipsnio 4 dalyje nurodytoms sąlygoms.“ Įsakymas galioja nuo 2018.04.06.

2018.03.30 įsakymu Nr. 1B-258 pakeistas Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašas, patvirtintas 2017.10.25 įsakymu Nr. 1B-891. Papildytas 3.20 papunkčiu: „3.20. Prašymas ir leidimas naudotis savikontrole;“. Papildytas 3.21 papunkčiu: „3.21. Prašymas ir leidimas naudoti tranzito deklaraciją, kurioje pateikiama mažiau duomenų;“. Papildytas 3.22 papunkčiu: „3.22. Prašymas ir leidimas naudoti elektroninį transporto dokumentą kaip muitinės deklaraciją.“. Papildytas 44 punktu: „44. Laikino MSVS veikimo sutrikimo atveju specialios priemonės nėra taikomos. Informacija, reikalinga atitinkamiems formalumams atlikti, pateikiama MSVS priemonėmis, pašalinus sistemos veikimo sutrikimus.“ Įsakymas galioja nuo 2018.04.04.

2018.03.28 įsakymu Nr. 1B-251 pakeistas 2010.03.31 įsakymas Nr. 1B-206 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto komplekso automobilių vartų, pro kuriuos leidžiama gabenti prekes (krovinius), sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija. Įsakymas galioja nuo 2018.04.04.