PASAULIO MUITINIŲ ORGANIZACIJOS AKADEMIJA: ONLINE MOKYMAI VERSLUI!

Brexit: tarifinių kvotų paskirstymas tarp ES ir JK

Print 2019-02-28
Rubrika: Įdomu, Muitų teisė praktikams Nr. 70, 2019 Vasaris
Raktažodžiai: kvotos,

2019.02.08 ES oficialiajame leidinyje paskelbtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/216 dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas 1999.12.17 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 atidarantis ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir nustatantis išsamias kvotų pritaikymo taisykles.

Reglamento 2019/216 paaiškinamoji dalis

ES sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų tą terminą pratęsti.

Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos turės poveikį Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykiams su trečiosiomis šalimis, visų pirma Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kurios narės steigėjos jos abi yra. 2017 m. spalio 11 d. laišku Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pranešė kitoms PPO narėms sieksiančios užtikrinti, kad būtų išlaikytas dabartinis kitų PPO narių patekimo į rinką lygis, tarpusavyje pasiskirstant Sąjungos ir Jungtinės Karalystės tarifines kvotas.

Laikantis PPO taisyklių, toks tarifinių kvotų, kurios yra Sąjungai skirto nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašo dalis, paskirstymas turės būti atliktas pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT 1994) XXVIII straipsnį. Todėl Sąjunga užmezgusi preliminarius kontaktus dėl kiekvienos iš šių tarifinių kvotų ves derybas su PPO narėmis, turinčiomis pirmaeilį tiekimo interesą ar esminį tiekimo suinteresuotumą arba turinčiomis pirminę derybų teisę. Tos derybos turėtų išlikti ribotos apimties ir jose jokiu būdu neturėtų būti iš naujo deramasi dėl produktų patekimo į Sąjungos rinką bendrųjų sąlygų ar masto.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šio proceso terminai priklauso nuo derybų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, gali būti, kad iki dienos, kai Jungtinei Karalystei nustos būti taikomas Sąjungai skirtas PPO nuolaidų ir įsipareigojimų dėl prekybos prekėmis sąrašas, tie susitarimai bus sudaryti ne su visomis atitinkamomis PPO narėmis ir ne dėl visų tarifinių kvotų. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti teisinį tikrumą ir sklandų importą pagal tarifines kvotas į Sąjungą ir Jungtinę Karalystę, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė vienašališkai paskirstyti tarifines kvotas.

Tarifinių kvotų paskirstymo metodika

Naudojama tarifinių kvotų paskirstymo metodika nustatyta reglamento 2019/216  1 straipsnyje.

  1. Sąjungai skirtame nuolaidų ir įsipareigojimų sąraše, pridėtame prie 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT 1994), nustatytos tarifinės kvotos Sąjungai ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) paskirstomos pagal šią metodiką:
  2. procentais išreikšta Sąjungos naudojimo dalis vykdant importą kiekvienos individualios tarifinės kvotos atveju nustatoma per naujausią reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį;
  3. procentais išreikšta Sąjungos naudojimo dalis vykdant importą taikoma visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui siekiant apskaičiuoti Sąjungai tenkančią atitinkamos tarifinės kvotos dalį;
  4. tais atvejais, kai per a punkte nurodytą reprezentatyvųjį laikotarpį neprekiaujama naudojant tam tikras individualias tarifines kvotas, Sąjungos dalis nustatoma b punkte nurodyta tvarka, remiantis procentais išreikšta Sąjungai tenkančia naudojimo dalimi vykdant importą atsižvelgiant į kitą tarifinę kvotą su identiška produkto apibrėžtimi arba remiantis atitinkamomis tarifų eilutėmis ne pagal tarifinę kvotą.
  5. Sąjungai tenkanti 1 dalyje nurodytų tarifinių kvotų dalis, gaunama taikant toje dalyje nurodytą metodiką, yra tokia:
  6. žemės ūkio produktų tarifinių kvotų dalis, kaip nustatyta priedo A dalyje;
  7. žuvininkystės produktų, pramonės produktų ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų tarifinių kvotų dalis, kaip nustatyta priedo B ir C dalyse.

Reglamentas įsigaliojo kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.